دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، تابستان 1398 

علمی پژوهشی

1. تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان

صفحه 345-354

نرگس انسانی‌مهر؛ رضا پورحسین؛ مسعود غلامعلی لوسانی


5. اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک

صفحه 391-402

مرجان کریمی ایوانکی؛ پریساسادات سیدموسوی؛ کارینه طهماسیان


6. اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی

صفحه 403-418

لیلا عروتی موفق؛ صغری ابراهیمی قوام؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج