دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، تابستان 1397 (تابستان 1397) 

علمی پژوهشی

1. تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه

صفحه 355-371

شایسته شکوفه فرد؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ پریسا سیدموسوی


3. تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 389-403

معصومه اسمعیلی؛ فاطمه قاسمی نیایی؛ کوثر دهدست