دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، پاییز 1399 
5. معنای زندگی در دانشجویان ایرانی: یک مطالعه کیفی

صفحه 53-69

حمیده محمدی ‌نسب؛ فریبا زرانی؛ لیلی پناغی؛ صادق فلاح‌


نگاهی تحلیلی-انتقادی بر مفاهیم روان‌شناختی

11. درمان، مداوا و بهبود کامل: سه اصطلاح مشابه اما متمایز

صفحه 110-112

پوریا حیدری؛ آتنا منصوری