دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، زمستان 1398 

علمی پژوهشی

1. هنجارهای عاطفی واژگان دلبستگی در زبان فارسی

صفحه 119-134

قیصر ملکی؛ علی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ خاطره برهانی؛ آذین سراج