دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، پاییز 1398 
2. ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان

صفحه 23-36

مریم کدخدایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حجت الله فراهانی


4. دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی

صفحه 49-60

محمد قنبری طلب؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ محبوبه فولادچنگ؛ مسعود حسین چاری


7. افسردگی، ترس از جا‌ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان

صفحه 87-95

صادق فلاح؛ شهرام علیزاده؛ نیکزاد قنبری؛ فاطمه زمانی پور