دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، بهار 1396 

علمی پژوهشی

1. نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه های افسردگی

صفحه 229-243

محمدعلی بشارت؛ محمدمهدی اسدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


2. مقیاس هسته ارزشیابی خود: شکل‎ گیری یک سازه

صفحه 245-256

محترم نعمت‌ طاوسی؛ محبوبه محمدعلی‌ شریفی


8. مقایسه تحمل درماندگی و ترس از مسخره شدن در همشیرهای کودکان با و بدون اختلال طیف درخودماندگی

صفحه 321-329

امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان؛ علیرضا محسنی‎اژیه؛ ناهید وکیلی زاد