دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1384 
3. رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی

صفحه 35-42

هادی بهرامی احسان؛ شیما تمنایی‌فر؛ زینب بهرامی احسان


4. بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی

صفحه 43-53

ملک محمد قدیمی مقدم؛ فوزیه حسینی طباطبائی؛ احمد جمعه‌پور


6. طردشدگی و عدالت سازمانی

صفحه 59-77

مهین توکلی؛ ورن تورنگیت


چکیده پژوهشهای روان شناختی

9. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی ورزش

صفحه 83-86

مریم بیات


بررسی کتاب

10. تفاوتهای نظامدار بین ـ فردی

صفحه 87-89

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 90-91

جمیله کلانتری خاندانی