دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تابستان 1385 
1. رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی

صفحه 267-276

نسرین سهرابی‌فرد؛ علی‌اکبر خسروی؛ حیدرعلی هومن


5. رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی

صفحه 319-330

هدی برازنده؛ علی صاحبی؛ امیر امین یزدی؛ بهروز مهرام


بررسی کتاب

10. بازخورد

صفحه 347-349

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 350-351

جمیله کلانتری خاندانی