دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، تابستان 1387 
5. ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی

صفحه 367-376

بهروز آتش روز؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


6. درمانگری شناختی ـ رفتاری در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر

صفحه 377-386

سید عباس حقایق؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی؛ مجید طالبی


7. ساختار عاملِی فهرست تنِیدگِی ناشِی از انتظارهاِی تحصِیلِی

صفحه 387-398

امید شکری؛ احمد به پژوه؛ زهره دانشورپور؛ محمد مولایی؛ زهرا نقش؛ رضا علِی طرخان؛ فهیمه کهتری


مروری بر پژوهش ها

9. دلبستگی و پزشکی روان ـ تنی

صفحه 399-401

سوسن رحیم زاده


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. روان‌شناسی و سالمندی

صفحه 402-403

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 407-407

جمیله کلانتری خاندانی