دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1387 
1. کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی

صفحه 7-17

محمد علی بشارت؛ حسین نادعلی؛ عذرا زبر دست؛ مریم صالحی


2. روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو

صفحه 19-26

صدیق رئیسی؛ مهرداد جوادی؛ نیلوفر نیکقدم


7. همسرآزاری و سلامت روانی: نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله

صفحه 69-79

لیلا پناغی؛ شهربانو قهاری؛ زهره احمد آبادی؛ حمید یوسفی


سخن سردبیر

8. شوخ طبعی : یک هدیه خداوندی

صفحه 80-82

پریرخ دادستان


مروری بر پژوهش ها

9. دلبستگی و پزشکی روان ـ تنی

صفحه 83-85

سوسن رحیم زاده


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. روان‌شناسی تحولی

صفحه 56-87

زهره صیادپور


بررسی کتاب

11. روان‌شناسی

صفحه 88-89

محمد تقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 90-90

جمیله کلانتری خاندانی