دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، بهار 1388 
4. درمانگری پسخوراند عصبی : یک درمان مؤثر برای اعتیاد

صفحه 221-231

فاطمه دهقانی آرانی؛ رضا رستمی؛ عباس رحمان نژاد


7. اثربخشی معنادرمانگری و گشتالت درمانگری در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری

صفحه 251-259

ناصر یوسفی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی؛ عبدالعزیز ماورانی؛ امید عیسی‌نژاد؛ سعیده بطلانی


سخن سردبیر

8. اثربخشی ناگفته‌ها

صفحه 260-162

پریرخ دادستان


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. سالمندی و سلامت

صفحه 166-167

زهره صیادپور


بررسی کتاب

11. شناخت ـ رفتار درمانگری سالمندان

صفحه 168-169

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 170-170

جمیله کلانتری خاندانی