دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1388 
1. احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان

صفحه 87-96

سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات؛ آسیه اناری


2. باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان

صفحه 97-107

علیرضا رجایی؛ محمدحسین بیاضی؛ حمید حبببی پور


4. سبکهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت

حسین زارع؛ محمود کمالی زارچ؛ فاطمه رضایی نسب


5. تغییر بازخورد: مقایسه نظریه های انسجام خود و تأیید خود

صفحه 129-140

روح اله منصوری سپهر؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری


7. بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری

صفحه 151-157

محمد مجدیان؛ سید حسین سلیمی؛ محمدباقر حبی؛ علیرضا مرادی


8. پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی

صفحه 159-168

امیر کشاورز؛ حسینعلی مهرابی؛ محمد سلطانی زاده


سخن سردبیر

9. ممکن کردن ناممکن ها

صفحه 169-171

پریرخ دادستان


مروری بر پژوهش ها

10. آیا فربهی یک اختلال تغذیه است؟

صفحه 172-174

محترم نعمت طاوسی


چکیده پژوهشهای روان شناختی

11. بیخوابی و استیصال

صفحه 175-176

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

13. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 180-180

جمیله کلانتری خاندانی