دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، تابستان 1389 
1. قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی

صفحه 295-306

پریرخ دادستان؛ امیمه محسن علیق؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ مسعود آذربایجانی؛ مریم بیات


2. ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی

صفحه 307-315

امید شکری؛ معصومه عبدالخالقی؛ محمد حسن افضلی؛ فریبرز گراوند؛ مریم پاییزی؛ سعید طولابی


4. بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی

صفحه 329-336

مرضیه السادات قریشیان؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی


6. آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده: یک بررسی تجربی در کارمندان زن

صفحه 345-351

مرضیه ملکیها؛ ایران باغبان؛ مریم السادات فاتحی زاده


7. سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی

صفحه 352-360

سمیه ایوبی؛ سعید تیموری؛ مهدی نیری


سخن سردبیر

9. به یاد سردبیر: قامت استادی

صفحه 370-372

محمدتقی دلخموش


چکیده پژوهشهای روان شناختی

11. روان شناسی تحولی

صفحه 373-374

زهره صیاد پور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

13. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمنها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 378-378

جمیله کلانتری خاندانی