دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1389 
2. کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی

صفحه 123-136

محمد علی بشارت؛ علی عسگری؛ سیده زهرا علی بخشی؛ علی اکبر موحدی نسب


3. اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین

صفحه 137-146

محسن شکوهی یکتا؛ نیره زمانی؛ اکرم پرند؛ سعید اکبری زردخانه


5. خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان

صفحه 155-164

حسین زارع؛ مژگان آگاه هریس؛ مریم بیات


6. تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی

صفحه 165-174

فریبرز گراوند؛ محمدحسن افضلی؛ امید شکری؛ ملیتا پاکلک؛ علی خدائی؛ سعید طولابی


7. هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان

صفحه 175-185

اعظم نوفرستی؛ فاطمه معینالغربائی


سخن سردبیر

9. سخن سردبیر

صفحه 192-192

محمدکریم خداپناهی


چکیده پژوهشهای روان شناختی

11. تأثیر کار، سن، مراقبت بر تغییرات جسمانی و شناختی

صفحه 195-196

زهره صیادپور


بررسی کتاب

12. حکمت خُلقی (قسمت آخر): صفات مهذب

صفحه 197-199

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

13. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمنها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 200-200

جمیله کلانتری خاندانی