دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، تابستان 1390 
1. اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی

صفحه 313-321

مریم طهرانی‌زاده؛ پریرخ دادستان؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی‌آشتیانی


3. دشواریهای بین فردی در نوجوانان:‌تفاوتهای جنسی و سنی

صفحه 331-338

صادق تقی‌لو؛ امید شکری؛ سعید طولابی؛ علی تقوائی‌نیا


6. تحول حافظه کاذب در کودکان

صفحه 365-375

فاطمه احمدی؛ شعله امیری؛ یاسمین عابدینی


8. اثربخشی بازی‌درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی

صفحه 387-395

مریم فرحزادی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ محمدعلی محمدی‌فر


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمنها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 404-404

جمیله کلانتری خاندانی