دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1390 
1. محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی

صفحه 5-28

محمد تقی دلخموش؛ مهرناز احمدی مبارکه


2. نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی

صفحه 27-34

آسیه اناری؛ کارینه طهماسیان؛ محبوبه فتح‌آبادی


5. رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان

صفحه 55-66

شیرین زینالی؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌السادات صادقی؛ مهسا جباری


8. خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان

صفحه 86-97

زهرا فتحی رضایی؛ کریم صالح‌زاده؛ سید حجت زمانی ثانی؛ خسرو صدرحقیقی


مروری بر پژوهش ها

9. نقش هسته ارزشیابی خود در فرایند مقابله

صفحه 97-99

محترم نعمت طاوسی


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. حافظه و حل مسئله در افراد مسن

صفحه 100-101

زهره صیادپور


بررسی کتاب

11. گوهر مراد: حکمت الهی (قسمت آخر)

صفحه 102-104

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمنها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 105-105

جمیله کلانتری خاندانی