دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1390 
1. ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی

صفحه 111-121

حیدر علی هومن؛ شیرین کوشکی؛ مهسا امیر بگلوی داریانی


2. مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی

صفحه 123-141

سوسن رحیم‌زاده؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ علی عسگری؛ محمدرضا حجت


7. رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی

صفحه 189-196

روح‌اله پناهی؛ سلطانعلی کاظمی؛ آذرمیدخت رضایی


8. پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس

صفحه 197-206

علیرضا فاضلی مهرآبادی؛ سمیه محمدی؛ شهرزاد ایزدپناه؛ ناصر آقابابائی؛ لیلا پناغی؛ فاطمه قدیری


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه‌‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 215-215

جمیله کلانتری خاندانی