دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، تابستان 1393 
2. ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر

صفحه 351-359

آناهیتا گنجوی؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌سادات صادقی


4. اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب‌دیده از سرپرستی

صفحه 371-381

شیوا زارع‌زاده خیبری؛ پروین رفیعی‌نیا؛ سیدمحسن اصغری‌نکاح


5. نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

صفحه 383-392

بهرام محمودی‌کهریز؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری


6. تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی

صفحه 393-408

اعظم صادقی‌وزین؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه باقریان


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. روان‌شناسی تحولی به‌کاربسته

صفحه 434-435