مقیاس ترس از صمیمیت: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران