مقیاس تنهایی اجتماعی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسنده

دانشگاه تهران

موضوعات


..87-91 ، بشارت، م. ع. ( 1388 ). اعتبار و روایی فرم 28 سولی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی. مجله علمی پزشکی قانونی، 54
بشارت، م. ع. ( 1392 ). بررسی مقدماتی ویژگیهای روان سنجی مقیاس تنهایی اجتماعی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
Besharat, M. A. (2011). Development and validation of Adult Attachment Inventory. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 30, 475-479.
DiTommaso, E., & Spinner, B. (1993). The development and initial validation of the Social and Emotional Loneliness
Scale for Adults (SELSA). Personality and Individual Differences, 14, 127-134.
Hays, R. D., & DiMatteo, M. R. (1987). A short-form measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 51, 69-81.
Russell, D. (1996). UCLA Loneliness Scale (version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality
Assessment, 66, 20-40.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social
Support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.