پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان1 CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه‌ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‌ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگی‌زای زندگی در اندازه‌های پنج‌درجه‌ای از 1 (هرگز) تا 5 (همیشه) برحسب 9 زیرمقیاس به این شرح می‌سنجد: خودسرزنشگری2؛ دیگرسرزنشگری3؛ تمرکز بر فکر/ نشخوارگری4؛ فاجعه‌نمایی5 (فاجعه‌آمیزپنداری)؛ کم‌اهمیت شماری6؛ تمرکز مجدد مثبت7؛ ارزیابی مجدد مثبت8؛ پذیرش9؛ تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی10. حداقل و حداکثر نمره در هر زیرمقیاس به ترتیب 2 و 10 است و نمرة بالاتر نشان‌دهندة استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب می‌شود. راهبرد شناختی تنظیم هیجان در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان به دو دسته کلی راهبردهای انطباقی (سازش‌یافته) و راهبردهای غیرانطباقی (سازش‌نایافته) تقسیم می‌شوند. زیرمقیاس‌های کم‌اهمیت ‌شماری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی؛ راهبردهای سازش‌یافته و زیرمقیاس‌های خود‌سرزنشگری، دیگر سرزنشگری، تمرکز بر فکر/ نشخوارگری و فاجعه‌نمایی؛ راهبردهای سازش‌نایافته را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بشارت، م. ع. (1388). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
بشارت، م. ع. و بزازیان، س. (1393). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه‌ای از جامعه ایرانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 84،70-61.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41, 1045-1053