نسخة فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش بررسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI به زبان فارسی بود . 279 زن و مرد در چهار گروه در یک بیمارستان آزمون شدند: 1)120 متقاضی شغل که برای معاینه‏های پزشکی استخدامی مراجعه کرده بودند؛ ‏2)32 مرد که برای تعیین درصد جانبازی، ازکارافتادگی و مشکلات جسمانی به منظور معافیت پزشکی از خدمت سربازی و یا دریافت حمایتهای اقتصادی و اجتماعی ارجاع داده شده بودند؛ 3) 68 بیمار سرپایی که به دلایل مشکلات روانشناختی مراجعه کرده بودند؛ 4) 59 فرد عادی که بطور تصادفی از میان کارکنان بیمارستان و ملاقات کنندگان انتخاب شده بودند. مقایسة چهار گروه نشان داد: گروه اول به طور معناداری در مقیاسهای اعتباری ”K“ و ”L“ نمره‏های بالاتر و در مقیاسهای بالینی نمره‏های پایینتری کسب کردند و سعی داشتند خود را بهتر از آنچه بودند نشان دهند. در مقابل، گروه دوم در مقیاس اعتباری F نمره بالاتر، در مقیاسهای اعتباری”K“ و ”L“ نمره‏های پایینتر و در مقیاسهای بالینی نمره‏های بالاتری به دست آوردند . آنان سعی داشتند خود را بدتر از آنچه بودند نشان دهند. بنابراین، این امر برای متخصصین بالینی حائز اهمیت است که غیر از نمره‏های مقیاسهای اعتباری و بالینی نیت آزمون‏شوندگان را در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها