رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

ناباروری به عنوان یک بحران و فقدان بزرگ، مشکلات روانشناختی و ارتباطی بسیاری را بر زوجین تحمیل می‌کند و سبکهای دلبستگی بر کیفیت و ابعاد این مشکلات مؤثرند. هدف این پژوهش تعیین رابطة سبکهای دلبستگی با مشکلات جنسی در زوجین نابارور بود. 90 زوج نابارور (180 = n) مراجعه‌کنـنده به مراکز ناباروری بیمـارستانهـای امـام خمیـنی و دکتـر شریعتی تهـران با تکمیـل مقیـاس دلبستگی بزرگسال (AAI) و پرسشنامه‌های وضعیت جنسی گلومبک ـ روست (GRISS – M, GRISS-F) در این پژوهش شرکت کردند. نتایج پژوهش رابطه معنادار سبکهای دلبستگی با کنش‌وری جنسی را نشان دادند و این نکته را برجسته کردند که زنان و مردان ایمن در مقایسه با افراد ناایمن، مشکلات جنسی کمتری داشتند. علت ناباروری با مشکلات جنسی مردان رابطه‌ای معنادار داشت بدون آنکه بر مشکلات جنسی زنان مؤثر باشد. مشکلات جنسی مردان نابارور بیش‌ از مشکلات جنسی زنان نابارور بود.

کلیدواژه‌ها