کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

رابطة کمال‌گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی در 378 دانشجو (183 پسر و 195 دختر با میانگین سنی 22 سال و دامنه 18 تا 25 سال) با استفاده از نسخه فارسی مقیاس کمال‌‏گرایی مثبت و منفی (تری ـ شورت، اوئنز، اسلید و دیویی، 1995) و مقیاس سبکهای مقابلة تهران (بشارت، 1387) بررسی شد. تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین کمال‌‌‏گرایی مثبت و سبکهای مقابله مسئلـه محور و هیجان محور مثبت، همبستگی مثبت وجود دارد در حالی که بین کمال‌گرایی مثبت و سبک‏ مقابله هیجان محـور منفی همبستگی منفی وجود دارد. این روابط در مورد کمال‌‏گرایی منفی معکوس بود. چگونگی افزایش راهبردهای مقابله‌ای مسئله محور و کـاهش راهبردهای هیجـان محور بر پایه مفاهیم و مؤلفه‌های کمال‌گـرایی مانند پویاییهای انگیزشی مثبت/منفی؛ تعامل/تضاد؛ آرمان‌گرایی‌ـ ‌واقعیتـ ‌سنجی؛ رضایت / نارضایتی از عملکرد شخصی؛ تعمیم تعاملهای سازش‌یافته/ سازش‌نایافته با والدین و مثبت‏‌نگری/منفی‌نگری‌ مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها