کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد روانسنجی

چکیده

با هدف مطالعة اثر واسطه‎ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین ابعاد کمال‎گرایی (خودمحور، دیگر محور و جامعه محور) با سلامت جسمانی، یک گروه نمونه از جمعیت عمومی شامل 234 داوطلب (131 زن، 103 مرد) مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (بشارت، 1386)، فهرست عواطف مثبت و منفی (واتسون، کلارک و تلگن، 1988) و مقیاس سلامت جسمانی (مولنار، رکر، کالپ، ساداوا و داک‌کورویل، 2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان دادند که کمال‏گرایی خودمحور و دیگرمحور به واسطه عواطف مثبت و منفی در دو جهت متضاد بر سلامت جسمانی تاثیر می‎گذارند. عواطف مثبت و منفی در رابطه بین کمال‎گرایی جامعه‎محور و سلامت جسمانی نقش واسطه‎ای معنادار نداشتند. در رابطه بین ابعاد کمال‎گرایی با سلامت جسمانی اثر واسطه‎ای عواطف منفی (56/0=2R) بیشتر از اثر واسطه‎ای عواطف مثبت (44/0=2R) بود.

کلیدواژه‌ها