ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

4 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اعتبار، روایی و ساختار عاملی نسخه پیش¬دبستانی سیاهه درجه¬بندی رفتاری کنش¬وری اجرایی (فرم معلم) بود. سیاهه کنش‌های اجرایی 390 کودک 2 تا 5 ساله مقطع پیش دبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 به شیوه نمونه¬برداری تصادفی چند مرحله‎ای از طریق معلمان گردآوری شد. اعتبار مقیاس از طریق همسانی درونی و همبستگی¬های مجموعه مادّه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی و روایی همزمان استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی¬های مجموعه مادّه بیانگر اعتبار رضایت‎بخش سیاهه و زیرمقیاس¬های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بیانگر دو الگوی پنج‌عاملی (بازداری، تغییر، مهار هیجانی، حافظه کاری و برنامه¬ریزی/سازمان¬دهی) و سه‌عاملی (خودمهارگری بازداری، انعطاف‌پذیری و فراشناخت) بود. افزون بر این، روایی همگرای مقیاس با سیاهه فهرست رفتاری کودکان مطلوب بود. نسخه پیش‌دبستانی سیاهه درجه¬بندی رفتاری کنش¬وری اجرایی (فرم معلم) ابزاری مفید جهت سنجش کنش¬های اجرایی در کودکان پیش دبستانی است و می¬تواند در پژوهش‎های روان¬شناختی و موقعیت¬های بالینی در ایران به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها