نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون تصاویر درهم آندره‌ری تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • آموزش آگاهی واج‎شناختی اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 355-366]
 • آموزش خانواده اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • آموزش زایشی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]

ا

 • ابعاد بزرگسالی درحال‌ظهور نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 33-44]
 • ابعاد هویت نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • احساس تنهایی نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 435-446]
 • اختلال بیان نوشتاری اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 355-366]
 • اختلال نافرمانی مقابله‌ای اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین بر نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 127-137]
 • اختلال وسواس بی‌اختیاری اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • ادراک از روابط مثبت با دیگران اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • ادراک دیداری تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • اسنادهای علّی نقش واسطه‌ای هیجان‏ های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 273-286]
 • اسنادهای علّی اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • اعتبار بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • الگوهای ارتباطی خانواده الگوهای ارتباطی خانواده و جو یادگیری با حل مسئلة خلاق:نقش واسطه‌ای بازخوردهای خلاقانه [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 44-57]
 • امید به تحصیل رابطه امید به تحصیل و تحصیل‌گریزی:‌نقش واسطه‌ای خودنظم‌جویی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 323-335]
 • انعطاف‌پذیری شناختی تاثیر القای تنیدگی بر نارسایی شناختی و حافظۀ کاری: نقش انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 153-164]
 • انگیزش تحصیلی مدل علّی تأثیر ساختار کلاس بر فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 309-322]

ب

 • بازخورد خلاقانه الگوهای ارتباطی خانواده و جو یادگیری با حل مسئلة خلاق:نقش واسطه‌ای بازخوردهای خلاقانه [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 44-57]
 • بازخوردهای ناکارآمد تحلیل کانونی رابطه بازخورد‌های ناکارآمد مادران با خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 205-212]
 • باورهای انگیزشی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • بخشش نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 17-32]
 • برنامة آموزش تاب‌آوری تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 83-99]
 • برنامة آموزش زایشی تدوین برنامة آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم‌جویی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 71-82]
 • برنامه غنی‎سازی مهارت‎های رابطه بین‎فردی اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • بزرگسالی درحال‌ظهور نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 33-44]
 • بهزیستی روان‌شناختی رابطه بین حمایت‎ های اجتماعی ادراک ‌شده با بهزیستی روان ‌شناختی: نقش واسطه ‌ای سرمایه‎ های تحولی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 175-188]
 • بهزیستی روان‌شناختی آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • بهزیستی روان‎شناختی نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]

پ

 • پدیدارشناسی ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 3-16]
 • پرخاشگری واکنشی نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 435-446]
 • پریشانی روان‎شناختی اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]

ت

 • تحصیل‌گریزی رابطه امید به تحصیل و تحصیل‌گریزی:‌نقش واسطه‌ای خودنظم‌جویی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 323-335]
 • تحول تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • تست ترسیم درخت تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • تفاوتهای جنس ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 3-16]

ج

 • جهت‌گیری هویت اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]
 • جو یادگیری الگوهای ارتباطی خانواده و جو یادگیری با حل مسئلة خلاق:نقش واسطه‌ای بازخوردهای خلاقانه [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 44-57]

ح

 • حافظه فعال دیداری فضایی اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 355-366]
 • حافظه کاری تاثیر القای تنیدگی بر نارسایی شناختی و حافظۀ کاری: نقش انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 153-164]
 • حرمت خود نقش واسطه ‎ای حرمت خود در رابطه بین جهت‎‎ گیری ‎های دلبستگی و سازگاری روان ‎شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 139-151]
 • حرمت خود نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • حساسیت به قربانی شدن نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 435-446]

خ

 • خودشفقت‎ورزی الگوهای ارتباطی خانواده و خودشفقت ‎ورزی: نقش واسطه ‎ای راهبردهای مقابله با تنیدگی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 189-202]
 • خودکارآمدی تحلیل کانونی رابطه بازخورد‌های ناکارآمد مادران با خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 205-212]
 • خودکارآمدی والدگری اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 391-402]
 • خودنظم‌جویی تدوین برنامة آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم‌جویی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 71-82]
 • خودنظم‌جویی فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • خودنظم‌جویی رابطه امید به تحصیل و تحصیل‌گریزی:‌نقش واسطه‌ای خودنظم‌جویی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 323-335]
 • خودنظم‌جویی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • خودنظم‌جویی شناختی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • خودنظم‌جویی فراشناختی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]

د

 • دانشجویان بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • درمان‌شناختی رفتاری اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 391-402]

ر

 • رابطه والدـ‌کودک اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 391-402]
 • راهبردهای حل تعارض‎های بین فردی اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • راهبردهای شناختی و فراشناختی فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • راهبردهای مقابله با تنیدگی الگوهای ارتباطی خانواده و خودشفقت ‎ورزی: نقش واسطه ‎ای راهبردهای مقابله با تنیدگی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 189-202]
 • راهبرهای یادگیری فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • رضایت‌اززندگی نقش نارسایی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رضایت‌اززندگی مبتلایان به چاقی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 59-69]
 • رفتار جامعه‌پسند همدلی و رفتارهای جامعه‌پسند: نقش واسطه‌ای هیجان‌های اخلاقی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 261-272]
 • روایی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • روان‎نمایشگری اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]
 • رویدادهای منفی زندگی آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]

س

 • ساختار عاملی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • ساختار کلاس مدل علّی تأثیر ساختار کلاس بر فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 309-322]
 • سازگاری روان‎شناختی نقش واسطه ‎ای حرمت خود در رابطه بین جهت‎‎ گیری ‎های دلبستگی و سازگاری روان ‎شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 139-151]
 • سبک‌های مقابله آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • سبک‌های مقابله‎ای تحلیل کانونی رابطه بازخورد‌های ناکارآمد مادران با خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 205-212]
 • سبک‌های هویت مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت: نقش واسطه‎ ای ناگویی هیجانی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 165-173]
 • سرطان پستان نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 237-248]
 • سرمایه روان‌شناختی آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • سرمایه‌های تحولی رابطه بین حمایت‎ های اجتماعی ادراک ‌شده با بهزیستی روان ‌شناختی: نقش واسطه ‌ای سرمایه‎ های تحولی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 175-188]

ش

 • شرم همدلی و رفتارهای جامعه‌پسند: نقش واسطه‌ای هیجان‌های اخلاقی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 261-272]

ص

 • صلاحیت نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]

ظ

 • ظهور بزرگسالی ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 3-16]

ع

 • عاملیت انسانی نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 33-44]
 • عشق ‎پذیری نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • فرافکنی تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • فرسودگی تحصیلی نقش واسطه‌ای هیجان‏ های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 273-286]
 • فرسودگی تحصیلی مدل علّی تأثیر ساختار کلاس بر فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 309-322]

ک

 • کیفیت رابطه نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 17-32]
 • کیفیت زندگی نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 237-248]
 • کمال‌گرایی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 17-32]
 • کمال‌گرایی مثبت آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • کودک اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • کودکان اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین بر نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 127-137]

گ

 • گروه‌درمانی تعاملی اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]
 • گناه همدلی و رفتارهای جامعه‌پسند: نقش واسطه‌ای هیجان‌های اخلاقی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 261-272]

م

 • مدرسه‌گریزی رابطه امید به تحصیل و تحصیل‌گریزی:‌نقش واسطه‌ای خودنظم‌جویی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 323-335]
 • مشکل بین‌شخصی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 17-32]
 • معنویت نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 237-248]
 • مقابلة فعال تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 83-99]
 • مؤلفه‌های یادگیری زایشی تدوین برنامة آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم‌جویی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 71-82]

ن

 • نارسایی شناختی تاثیر القای تنیدگی بر نارسایی شناختی و حافظۀ کاری: نقش انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 153-164]
 • ناگویی هیجانی مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت: نقش واسطه‎ ای ناگویی هیجانی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 165-173]
 • نشانگرهای بزرگسالی ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 3-16]
 • نشخوار فکری نقش نارسایی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رضایت‌اززندگی مبتلایان به چاقی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 59-69]
 • نظم‌جویی شناختی هیجانی اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • نوجوانان نقش واسطه ‎ای حرمت خود در رابطه بین جهت‎‎ گیری ‎های دلبستگی و سازگاری روان ‎شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 139-151]

و

ه

 • هیجان‏ های پیشرفت نقش واسطه‌ای هیجان‏ های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 273-286]
 • هیجان‌های مثبت و منفی تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 83-99]
 • همدلی همدلی و رفتارهای جامعه‌پسند: نقش واسطه‌ای هیجان‌های اخلاقی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 261-272]