نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 36-54]
 • آزمون استروپ نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 26-37]
 • آزمون تصاویر درهم آندره‌ری تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • آزمون رورشاخ مقایسه متغیرهای آزمون رورشاخ در نمونه غیر بالینی ایرانی با غیر ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 411-421]
 • آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی ساخت و هنجاریابی آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی برای دانشجویان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 197-187]
 • آزمون‌های روانی مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 102-99]
 • آزمونهای عصب‌ـ‌روان شناختی کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 27-38]
 • آسیب‎پذیری مرتبط با خوردن پیوند مادری و نشانه‌های آسیب‌پذیری مرتبط با خوردن: نقش واسطه‌ای باورهای اختلال خوردن و ناگویی خلقی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 129-142]
 • آسیب روانی مادر نقش آسیب روانی مادر در اختلالهای برونی‌سازی شده دختران نوجوان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 323-330]
 • آسیب نخاعی آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 227-236]
 • آسیب واژگانی کارآمدی آموزش چند مولفه ای دیکته نویسی در اختلال یادگیری اختصاصی دیکته: طرح آزمایشی تک آزمودنی [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 175-200]
 • آگاهی املایی کارآمدی آموزش چند مولفه ای دیکته نویسی در اختلال یادگیری اختصاصی دیکته: طرح آزمایشی تک آزمودنی [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 175-200]
 • آگاهی بین‌ذهنی ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 351-359]
 • آگاهی بین‌ذهنی آگاهی بین‌ذهنی: طراحی بستة آموزشی مادر- شیرخوار و بررسی اثربخشی آن [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 17-27]
 • آگاهی عینی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • آگاهی واج‌شناختی کارآمدی آموزش چند مولفه ای دیکته نویسی در اختلال یادگیری اختصاصی دیکته: طرح آزمایشی تک آزمودنی [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 175-200]
 • آموزش تأثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‎گیری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 172-165]
 • آموزش آگاهی واج‎شناختی اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 355-366]
 • آموزش ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار [دوره 16، شماره 63، 1398-1399، صفحه 299-310]
 • آموزش تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی دارای ختلال‌های برونی‌سازی‌شده [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 43-54]
 • آموزش تکلیف ـ فرایند ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 285-304]
 • آموزش تنش‌زدایی تدریجـی آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد؟ [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 149-157]
 • آموزش تنش‎زدایی تدریجی تأثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 321-332]
 • آموزش جایگزین پرخاشگری اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار [دوره 16، شماره 63، 1398-1399، صفحه 299-310]
 • آموزش جلوه‌های چهره‌ای اثربخشی آموزش جلوه های چهره ای هیجان های بنیادین بر اختلال رفتاری زودآغاز [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 163-174]
 • آموزش حافظه‌کاری ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 285-304]
 • آموزش حافظه کاری هیجانی تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس ‎ضربه‌ای [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 95-111]
 • آموزش خانواده اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • آموزش راهبرد تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 109-122]
 • آموزش زایشی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • آموزش زیبایی‌شناسی سنتزپژوهی پژوهش های آموزش زیبایی شناختی بر اساس ابعاد تحول کودک [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 135-152]
 • آموزش زنان باردار اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 288-281]
 • آموزش شوخ‌طبعی اثربخشی آموزش شوخ‌طبعی بر نشانه‌های هراس اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 75-85]
 • آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‎گویی بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده کودکان [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 249-257]
 • آموزش مدیریت تنیدگی تأثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 321-332]
 • آموزش مدیریت والدین اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه‌ـ‌فزون‌کنشی در کودکان [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 311-320]
 • آموزش مهارت‏های زندگی اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر بیان‌گری و مطلوبیت اجتماعی دانشجویان [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 81-89]
 • آموزش همدلی تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 167-175]
 • آموزش والدین اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 269-277]
 • آموزش والدین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 137-146]

ا

 • ابرازگری هیجانی اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 25-41]
 • ابرازگری هیجانی تبیین علّی سرزندگی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ا‌ی ابرازگری هیجانی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 257-269]
 • ابراز وجود نقش واسطه‌ای خود‌‌نظم‌جویی رفتاری در رابطة بین سبک‌های هویت و ابراز وجود [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 29-42]
 • ابعاد بزرگسالی درحال‌ظهور نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 33-44]
 • ابعاد تحول کودک سنتزپژوهی پژوهش های آموزش زیبایی شناختی بر اساس ابعاد تحول کودک [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 135-152]
 • ابعاد هویت رابطه نشانه‌های فزون‌کنشی و ابعاد هویت: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 309-319]
 • ابعاد هویت نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • اتاقهای گفتگو کاربران اینترنت و افسردگی [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 131-136]
 • اتوایمیون روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه مرضی هاپکینز در نمونه‌های بالینی و بهنجار [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 69-79]
 • اجتماعی شدن ورزش و تحول روانی - اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 11-25]
 • اجتنابی و دوسوگرا) سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 347-353]
 • اجرای برنامه نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 383-392]
 • احساس ناکارآمدی دلایل منطقی در تغییر تصمیم های اخلاقی [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 153-162]
 • احساس بهبود سهم امید و انتظار درمان در احساس بهبود مراجعان [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 53-61]
 • احساس تنهایی مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 123-141]
 • احساس تنهایی احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 87-96]
 • احساس تنهایی اثربخشی نمایش درمانگری در کاهش احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 111-117]
 • احساس تنهایی نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 435-446]
 • احساس تنهایی دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه [دوره 16، شماره 62، 1398-1399، صفحه 201-214]
 • احساس شرم پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 83-103]