نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 36-54]
 • آزمون استروپ نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 26-37]
 • آزمون تصاویر درهم آندره‌ری تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • آزمون رورشاخ مقایسه متغیرهای آزمون رورشاخ در نمونه غیر بالینی ایرانی با غیر ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 411-421]
 • آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی ساخت و هنجاریابی آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی برای دانشجویان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 197-187]
 • آزمون‌های روانی مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 102-99]
 • آزمونهای عصب‌ـ‌روان شناختی کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 27-38]
 • آسیب‎پذیری مرتبط با خوردن پیوند مادری و نشانه‌های آسیب‌پذیری مرتبط با خوردن: نقش واسطه‌ای باورهای اختلال خوردن و ناگویی خلقی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 129-142]
 • آسیب روانی مادر نقش آسیب روانی مادر در اختلالهای برونی‌سازی شده دختران نوجوان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 323-330]
 • آسیب نخاعی آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 227-236]
 • آگاهی بین‌ذهنی ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 351-359]
 • آگاهی بین‌ذهنی آگاهی بین‌ذهنی: طراحی بستة آموزشی مادر- شیرخوار و بررسی اثربخشی آن [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 17-27]
 • آگاهی عینی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • آموزش تأثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‎گیری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 172-165]
 • آموزش آگاهی واج‎شناختی اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 355-366]
 • آموزش تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی دارای ختلال‌های برونی‌سازی‌شده [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 43-54]
 • آموزش تکلیف ـ فرایند ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 285-304]
 • آموزش تنش‌زدایی تدریجـی آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد؟ [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 149-157]
 • آموزش تنش‎زدایی تدریجی تأثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 321-332]
 • آموزش حافظه‌کاری ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 285-304]
 • آموزش حافظه کاری هیجانی تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‎ضربه‌ای [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 95-111]
 • آموزش خانواده اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • آموزش راهبرد تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 109-122]
 • آموزش زایشی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • آموزش زنان باردار اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 288-281]
 • آموزش شوخ‌طبعی اثربخشی آموزش شوخ‌طبعی بر نشانه‌های هراس اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 75-85]
 • آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‎گویی بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده کودکان [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 249-257]
 • آموزش مدیریت تنیدگی تأثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 321-332]
 • آموزش مدیریت والدین اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه‌ـ‌فزون‌کنشی در کودکان [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 311-320]
 • آموزش مهارت‏های زندگی اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر بیان‌گری و مطلوبیت اجتماعی دانشجویان [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 81-89]
 • آموزش همدلی تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 167-175]
 • آموزش والدین اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 269-277]
 • آموزش والدین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 137-146]

ا

 • ابرازگری هیجانی اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 25-41]
 • ابرازگری هیجانی تبیین علّی سرزندگی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ا‌ی ابرازگری هیجانی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 257-269]
 • ابراز وجود نقش واسطه‌ای خود‌‌نظم‌جویی رفتاری در رابطة بین سبک‌های هویت و ابراز وجود [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 29-42]
 • ابعاد بزرگسالی درحال‌ظهور نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 33-44]
 • ابعاد هویت رابطه نشانه‌های فزون‌کنشی و ابعاد هویت: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 309-319]
 • ابعاد هویت نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • اتاقهای گفتگو کاربران اینترنت و افسردگی [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 131-136]
 • اتوایمیون روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه مرضی هاپکینز در نمونه‌های بالینی و بهنجار [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 69-79]
 • اجتماعی شدن ورزش و تحول روانی - اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 11-25]
 • اجتنابی و دوسوگرا) سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 347-353]
 • اجرای برنامه نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 383-392]
 • احساس بهبود سهم امید و انتظار درمان در احساس بهبود مراجعان [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 53-61]
 • احساس تنهایی مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 123-141]
 • احساس تنهایی احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 87-96]
 • احساس تنهایی اثربخشی نمایش درمانگری در کاهش احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 111-117]
 • احساس تنهایی نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 435-446]
 • احساس شرم پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 83-103]
 • احساس شرم و گناه رابطة سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه‌گری احساس شرم و گناه [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 155-172]
 • احساس گناه پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 83-103]
 • احساسهای منفی طردشدگی و عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 59-77]
 • اختلاف سنی با همسر ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 60-74]
 • اختلال یادگیری ریاضی شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 343-353]
 • اختلال اضطراب اجتماعی اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 115-123]
 • اختلال اضطراب اجتماعی فراتحلیل اثربخشی مداخله‏ های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 141-121]
 • اختلال اضطراب ـ افسردگی مختلط راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب-افسردگی مختلط و وسواس-بی اختیاری [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 65-74]
 • اختلال اضطراب تعمیم یافته کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم‌یافته [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 155-167]
 • اختلال بیان نوشتاری اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 355-366]
 • اختلال تضادورزی بررسی تحولی اختلال تضادورزی در گروه های مختلف منزلت اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 46-54]
 • اختلال تنیدگی پس ضربه‌ای اختلال تنیدگی پس ضربه ای در بازماندگان زلزله بم [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 35-46]
 • اختلال تنیدگی پس­ ضربه‌ای اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‌ضربه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 320-307]
 • اختلال تنیدگی پس‎ضربه‌ای تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‎ضربه‌ای [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 95-111]
 • اختلال خوردن نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی مثبت و منفی در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 271-284]
 • اختلال رفتار هنجاری مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 155-166]
 • اختلال رفتار هنجاری بررسی سبکهای حل مسأله و ترس از ابراز وجود، در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 55-65]
 • اختلال طیف درخودماندگی مقایسه تحمل درماندگی و ترس از مسخره شدن در همشیرهای کودکان با و بدون اختلال طیف درخودماندگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 321-329]
 • اختـلال نارسایی‌توجه تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه‌های برانگیختگی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 209-220]
 • اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه‌ـ‌فزون‌کنشی در کودکان [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 311-320]
 • اختلال نارسایی توجه/‎فزون‌کنشی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بر ارتقای تعامل والد-کودک [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 57-69]
 • اختلال نارسایی توجه/‌‌فزون‌کنشی کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 27-38]
 • اختلال نارسایی­ توجه/ فزون­‌کنشی اختلال نارسایی توجه/فزون‎کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه‎ای نظم‎دهی هیجانی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 35-27]
 • اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی و پیشنهاد شیوه‌های مداخله‌گری [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 355-365]
 • اختلال نافرمانی مقابله‌ای اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین بر نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 127-137]
 • اختلالهای اجتماعی/هیجانی پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 7-26]
 • اختلالهای افسرده‌وار نوجوانان درمانگری افسردگی : تألیف شناخت ـ رفتار درمانگری گروهی، مهارت آموزی والدین و جلسه‌های مشترک نوجوانان ـ والدین [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 323-332]
 • اختلال‌های برونی‌سازی‌شده اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی دارای ختلال‌های برونی‌سازی‌شده [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 43-54]
 • اختلال‎های برونی‌سازی‌شده مقایسه مهارت‌های اجتماعی و مشکلات روان‌شناختی در دانش‌آموزان قلدر، قربانی و عدم درگیر [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 201-210]
 • اختلالهای برونی سازی شده دختران نوجوان نقش آسیب روانی مادر در اختلالهای برونی‌سازی شده دختران نوجوان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 323-330]
 • اختلال‎های درونی‌سازی‌شده مقایسه مهارت‌های اجتماعی و مشکلات روان‌شناختی در دانش‌آموزان قلدر، قربانی و عدم درگیر [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 201-210]
 • اختلالهای درونی‌سازی شده کودکان اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 313-321]
 • اختلالهای روانی رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 35-42]
 • اختلالهای روان‌تنی خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 277-285]
 • اختلالهای شخصیت تحول‌یافتگی من و اختلالهای شخصیت : مقایسه دو گروه زندانی و غیرزندانی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 177-187]
 • اختلالهای عضلانی استخوانی خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 277-285]
 • اختلال‌های هیجانی‌ـ‌رفتاری اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کنش‌وری سازشی و اختلال‌های هیجانی‎ـ‎رفتاری دانش‎آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 409-419]
 • اختلال واکنشی دلبستگی برجاماندگی اختلال واکنشی دلبستگی در نوجوانی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 1-10]
 • اختلال وسواس - بی اختیاری نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 26-37]
 • اختلال وسواس بی‌اختیاری اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • اختلال وسواس بی‎اختیاری اثربخشی مداخله شناختی‌ـ‌ رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس بی‌اختیاری [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 169-179]
 • اختلال وسواس ـ بی اختیاری راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب-افسردگی مختلط و وسواس-بی اختیاری [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 65-74]
 • اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مقایسه حافظه ‌آینده‌نگر و فراحافظه افراد بهنجار و مبتلا به اختلال وسواس‌ـ‌‌بی‌اختیاری در جمعیت غیربالینی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 55-66]
 • اختلال وسـواس‌ـ‌بی‌اختیاری اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 333-342]
 • ادای تکلیف شرعی انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 121-130]
 • ادبیات کودک و نوجوان فرایند تحول انواع خودمیان‏ بینی براساس تحلیل محتوای کتابهای کودکان و نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 77-90]
 • ادراک از روابط مثبت با دیگران اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • ادراک تعامل اجتماعی رابطه ادراک تعامل اجتماعی با خطرپذیری و مهار خشم در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 187-191]
 • ادراک دیداری تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • ادراک دیداری- فضایی نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 187-200]
 • ادراک دلبستگی کودکی ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 245-265]
 • ادراک سبک‎های والدگری نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‎های والدگری و تاب‌آوری تحصیلی [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 383-394]
 • ادراک شایستگی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر ابعاد ادراک شایستگی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 39-46]
 • ادراک محیط یادگیری رابطه بین ادراک محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی از طریق واسطه‌گری ذهن‌آگاهی: مدل‌یابی ساختاری [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 73-61]
 • ایرانی بازخورد جوانان ایرانی به ارزش‌های ازدواج: یافته‌های یک پیمایش ملّی [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 331-350]
 • ایرانیان ویژگی‌های مختص به فرهنگ در ارزش های ایرانیان: بررسی در سه نموه از سه نسل [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 107-127]
 • ارتباطات توده‎گیر ارزش‎های انسانی دانشجویان ایرانی: دور دوم (پس از یک دهه) [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 331-350]
 • ارتباط مادر-کودک اثربخشی آموزش گوش‎دادن احترام‎آمیز به کودکان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 365-380]
 • ارجحیت ملاک‌ها نقش سبک‎های دلبستگی در ارجحیت ملاک‎های انتخاب همسر [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 415-405]
 • ارزیابی‌‌های شناختی رابطة تاب‌آوری تحصیلی و ارزیابی‌‌های شناختی با خودناتوان‌‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‎های پیشرفت [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 328-341]
 • ارزش‎های فرهنگی نقش ارزش‎های فرهنگی در ترجیح‌های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 421-429]
 • ارزشیابی اطلاعات نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 383-392]
 • ارزشیابی انتقادی یادگیری مشارکتی و تفکر انتقادی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 199-210]
 • ارزشها محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 5-28]
 • ارزشها سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 299-318]
 • ارزشها شناسایی محتوا و ساختار ارزشهای انسانی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 15-34]
 • ارزشهای ازدواج ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • ارزش‎های ازدواج بازخورد جوانان ایرانی به ارزش‌های ازدواج: یافته‌های یک پیمایش ملّی [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 331-350]
 • ارزش‎های بنیادی انسانی ارزش‎های انسانی دانشجویان ایرانی: دور دوم (پس از یک دهه) [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 331-350]
 • ارزش‎های بنیادی انسانی ویژگی‌های مختص به فرهنگ در ارزش های ایرانیان: بررسی در سه نموه از سه نسل [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 107-127]
 • ارزشهای حرفه‌ای اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفهای در دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 247-259]
 • ارزش‌های فرهنگی نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در انتخاب همسر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 377-388]
 • ارزش‎های فرهنگی شوارتز بازخورد جوانان ایرانی به ارزش‌های ازدواج: یافته‌های یک پیمایش ملّی [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 331-350]
 • ارسال پیامک تأثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان‌طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 255-267]
 • ارف تاثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت‏ دهی زمانی (ضرب ‏آهنگ) [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 31-48]
 • ازدواج نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در انتخاب همسر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 377-388]
 • ازدواج نقش سبک‎های دلبستگی در ارجحیت ملاک‎های انتخاب همسر [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 415-405]
 • استانداردسازی اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 137-153]
 • استان زنجان دانش‌‌آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 189-199]
 • استحکام من نقش واسطه‏ ای استحکام من در رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 119-107]
 • استحکام من نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه های افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 229-243]
 • استعداد خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 89-100]
 • استقلال جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 1-19]
 • اسناد رابطة بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 1-9]
 • اسناد حالتهای ذهنی تحول مفهوم عامل انسان و غیر انسان بر مبنای نظریه ذهن: بررسی چگونگی اسناد باورهای غلط به انسان، خدا، فرشته و جادوگر [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 339-351]
 • اسنادهای علّی نقش واسطه‌ای هیجان‏ های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 273-286]
 • اسنادهای علّی اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • اضطراب اثربخشی درمان گروهی مدیریت تنیدگی بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 259-272]
 • اضطراب روابط ساده و چندگانه ویژگی‌های شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواس‌ـ‌بی‎اختیاری [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 3-17]
 • اضطراب نقش واسطه‎ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین آسیب‏‌های دلبستگی و نشانه‏‌های اضطراب [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 225-236]
 • اضطراب مقایسه سبک‌های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 227-236]
 • اضطراب نقش واسطه‌ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 259-269]
 • اضطراب ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 283-295]
 • اضطراب کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش بستانی [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 5-13]
 • اضطراب رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 55-66]
 • اضطراب نقش آسیب روانی مادر در اختلالهای برونی‌سازی شده دختران نوجوان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 323-330]
 • اضطراب اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 333-342]
 • اضطراب اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 36-54]
 • اضطراب بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 55-62]
 • اضطراب اثر بخشی یک الگوی جدید درمانگری شناختی – اجتماعی بر کودکان پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 68-75]
 • اضطراب ایجاد پایداری هیجانی براساس تلفیق آموزش تنش‌زدایی تدریجی و مهارتهای آرام‌سازی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 48-60]
 • اضطراب اثربخشی درمانگری شناختی‎ـ‎رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله‎ای کندال بر اختلال‌های اضطرابی: یک روی‎آورد فراتشخیصی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 49-37]
 • اضطراب اثربخشی آموزش نظم‌جویی هیجان بر کیفیت زندگی زنان واجد اضطراب [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 407-420]
 • اضطراب نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی در رابطة بین آسیب‌های دلبستگی و نشانه‌های اضطراب و افسردگی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 15-27]
 • اضطراب نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری در رابطة بین آسیب‌های کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 235-247]
 • اضطراب اجتماعی اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک‌های دلبستگی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 363-375]
 • اضطراب اجتماعی نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 385-395]
 • اضطراب اجتماعی تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 165-174]
 • اضطراب اجتماعی نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی مثبت و منفی در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 271-284]
 • اضطراب اجتماعی روابط موضوعی و مکانیزم‌های دفاعی در اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 3-14]
 • اضطراب آشکار رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 53-61]
 • اضـطـراب افسردگی اثربخشی معنادرمانگری و گشتالت درمانگری در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 251-259]
 • اضطراب امتحان تأثیر آموزش مهارتهای حل مسئله در اضطراب امتحان دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 67-74]
 • اضطراب امتحان مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 366-357]
 • اضطراب پنهان رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 53-61]
 • اضطراب تعمیـم‌‌ـ یافته درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته با استفاده از روی‌آوردهای درمانگری دارویی و روان‌پویشی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 277-287]
 • اضطراب جدایی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین):روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی) [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 343-346]
 • اضطراب رقابتی کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 15-27]
 • اضطراب سلامت درمانگری شناختی ـ رفتاری در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 377-386]
 • اضطراب کودکان پیش‌دبستانی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی (فرم معلم) [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 29-37]
 • اضطراب مرگ خودشفقت ورزی، بازخورد به دین و اضطراب مرگ: پیش بین های بهزیستی روان شناختی در سالمندان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 445-460]
 • اعتیاد هوش هیجانی و سبکهای حل مسئله در معتادان [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 361-369]
 • اعتیاد بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 237-245]
 • اعتیاد تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 43-52]
 • اعتیاد به اینترنت اعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 159-168]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 177-188]
 • اعتیاد به تلفن همراه افسردگی، ترس از جا‌ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 87-95]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم) [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 123-137]
 • اعتبار آزمون روان‌سنجی سیاهة شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 175-185]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 27-37]
 • اعتبار ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 111-121]
 • اعتبار رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 377-386]
 • اعتبار ویژگیهای روان سنجی فرم کوتاه سیاهه حل مسئله اجتماعی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 147-154]
 • اعتبار ویژگیهای روان‌سنجی مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی در یک نمونه ایرانی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 343-353]
 • اعتبار گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 43-52]
 • اعتبار اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 287-298]
 • اعتبار اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 189-208]
 • اعتبار اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 259-265]
 • اعتبار رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 267-276]
 • اعتبار روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 157-168]
 • اعتبار ویژگی‌های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین) [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 235-225]
 • اعتبار ویژگی‎های روان‎سنجی سیاهه رتبه‎بندی رفتاری کنش‎های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 439-427]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 157-167]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 209-219]
 • اعتبار مقیاس هسته ارزشیابی خود: شکل‎گیری یک سازه [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 245-256]
 • اعتبار پرسشنامة معنای زندگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 331-333]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ‌ فارسی مقیاس ارزیابی توانمندی‌های دانش‌آموز دورکس [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 63-73]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 225-349]
 • اعتبار ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی سیاهه تحول مثبت نوجوانان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 315-327]
 • اعتبار ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 373-387]
 • اعتبار بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • اعتباریابی ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20 تا 60 سال) [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 317-328]
 • اعتباریابی اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 111-120]
 • اعتباریابی اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 36-54]
 • اعتباریابی ساختار عاملی تأییدی و اعتباریابی پرسشنامه تعارض والد‎ـ‎نوجوان(فرم نوجوان) [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 411-397]
 • اعتباریابی ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 23-36]
 • اعتباریابی رورشاخ اعتباریابی شاخص افسردگی و شاخص مقابله نارسا در آزمون رورشاخ [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 16-30]
 • اعتبار شواهد یادگیری مشارکتی و تفکر انتقادی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 199-210]
 • اعضای هیأت علمی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی استادان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 285-297]
 • اعمال مذهبی رابطه سبک دلبستگی و شیوه‌های والدگری ادراک شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 305-313]
 • افراد دیابتی ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20 تا 60 سال) [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 317-328]
 • افـزونگی مدیریت تقسیم - توجه و افزونگی در محیطهای یادگیری چند رسانه ای: شواهدی بر سامانه های پردازش دوگانه در حافظه کاری [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 27-41]
 • افسردگی رابطه حمایت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی: نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 279-312]
 • افسردگی تأثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش‎آموزان دارای ناتوانی‌‏های یادگیری [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 263-273]
 • افسردگی نقش رابطه مادر-فرزند و متغیرهای مرتبط با درد در میزان افسردگی مادران مبتلا به بیماری‌های مزمن [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 389-399]
 • افسردگی مقایسه سبک‌های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 227-236]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 259-269]
 • افسردگی رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 55-66]
 • افسردگی نقش آسیب روانی مادر در اختلالهای برونی‌سازی شده دختران نوجوان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 323-330]
 • افسردگی گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 201-213]
 • افسردگی آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 227-236]
 • افسردگی آموزش مهارتهای زندگی برای کاهش افسردگی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 297-306]
 • افسردگی درمانگری شناختی ـ رفتاری در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 377-386]
 • افسردگی رورشاخ و نارسایی پردازش خبر در بیماران افسرده [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 185-196]
 • افسردگی کاربران اینترنت و افسردگی [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 131-136]
 • افسردگی ویژگیهای روانسنجی ماد‏‏ّه های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI- 13) [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 28-35]
 • افسردگی اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 36-54]
 • افسردگی بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 55-62]
 • افسردگی اثر بخشی یک الگوی جدید درمانگری شناختی – اجتماعی بر کودکان پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 68-75]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه های افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 229-243]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای خلاقیت فردی در رابطه‌ کنجکاوی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 297-308]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی در رابطة بین آسیب‌های دلبستگی و نشانه‌های اضطراب و افسردگی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 15-27]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری در رابطة بین آسیب‌های کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 235-247]
 • افسردگی اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 305-314]
 • افسردگی افسردگی، ترس از جا‌ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 87-95]
 • افسـردگی تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 7-14]
 • افکار پارانویامانند تصویر ذهنی از خدا و افکار پارانویامانند در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 289-295]
 • اکسنر مقایسه متغیرهای آزمون رورشاخ در نمونه غیر بالینی ایرانی با غیر ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 411-421]
 • الزهایمر دو مدل ریاضی برای بررسی کنشهای مغز در زمینه بازسازی خاطره‌ها، فراموشی و نقش عواطف در شناخت [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 209-224]
 • الگوی اثرات تعدیل‌کننده خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل‌کنندة خوش‌بینی گرایشی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 135-145]
 • الگوی ارتباطی خانواده الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 141-150]
 • الگوی انتخاب راهبرد سازش‎یافته تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 10-27]
 • الگوی خستگی شناختی خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل‌کنندة خوش‌بینی گرایشی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 135-145]
 • الگوی شناختی‌ـ ‌بافتاری تحلیل روان‌سنجی مقیاس ارزیابی‌های کودکان خردسال از تعارض بین ‌والدینی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 389-379]
 • الگوی شناختی-رفتاری اجتماعی تأثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان‌طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 255-267]
 • الگوی صلاحـیت روانـی اجتمـاعی تایلر الگوی صلاحت روانی-اجتماعی تایلر: مقایسه دانشجویان ایرانی و لبنانی [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 47-54]
 • الگوهای ارتباطی خانواده نقش واسطه‌ای نمویافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و همدلی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 153-141]
 • الگوهای ارتباطی خانواده تبیین علّی سرزندگی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ا‌ی ابرازگری هیجانی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 257-269]
 • الگوهای ارتباطی خانواده نقش واسطه‌ای تاب‌‌‌آوری در رابطة بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 87-96]
 • الگوهای ارتباطی خانواده الگوهای ارتباطی خانواده و جو یادگیری با حل مسئلة خلاق:نقش واسطه‌ای بازخوردهای خلاقانه [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 44-57]
 • امید گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 201-213]
 • امید رابطه دین‌داری و امید: نقش واسطه‌ای صبر [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 435-444]
 • امید به تحصیل تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‌‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 269-284]
 • امید به تحصیل رابطه امید به تحصیل و تحصیل‌گریزی:‌نقش واسطه‌ای خودنظم‌جویی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 323-335]
 • امید و انتظار درمان سهم امید و انتظار درمان در احساس بهبود مراجعان [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 53-61]
 • امنیت روانی تأثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان‌طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 255-267]
 • ایمنی دلبستگی اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر - کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 354-343]
 • ایمنی دلبستگی تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 355-371]
 • انتخاب رشته تحصیلی رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 137-144]
 • انتخاب همسر نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در انتخاب همسر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 377-388]
 • انتخاب همسر نقش سبک‎های دلبستگی در ارجحیت ملاک‎های انتخاب همسر [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 415-405]
 • اینترنت کاربران اینترنت و افسردگی [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 131-136]
 • انتظار پیامد نقش هدف‎های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه‌گری انتظار پیامد و یادگیری خود‌نظم‌جو [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 339-350]
 • انتقال بین نسلی پیش‌بینی شاخص‌های دلبستگی فرزندان براساس شاخص‌های دلبستگی والدین: مطالعه بین نسلی [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 3-12]
 • انتگرال کورلیشن دو مدل ریاضی برای بررسی کنشهای مغز در زمینه بازسازی خاطره‌ها، فراموشی و نقش عواطف در شناخت [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 209-224]
 • انجمن بین‌المللی پژوهش در روان‌شناسی اقتصاد مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 103-103]
 • انجمن های روان‌شناسی مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 103-103]
 • انعطافپذیری شناختی کنش‌های اجرایی در کودکان پایۀ اول ابتدایی با و بدون تجربۀ پیش‌دبستان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 405-418]
 • انعطاف‌پذیری شناختی تاثیر القای تنیدگی بر نارسایی شناختی و حافظۀ کاری: نقش انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 153-164]
 • انگیزش رابطة بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 1-9]
 • انگیزش بیرونی رابطۀ شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 275-284]
 • انگیزش پیشرفت رابطه سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 297-306]
 • انگیزش پیشرفت رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر» [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 207-219]
 • انگیزش پیشرفت نقش واسطه‌ای تاب‌‌‌آوری در رابطة بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 87-96]
 • انگیزش تحصیلی رابطۀ بافت اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی: نقش واسطه‎ای فرایندهای نظام خود، انگیزش و هیجان‎های تحصیلی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 37-51]
 • انگیزش تحصیلی مدل علّی تأثیر ساختار کلاس بر فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 309-322]
 • انگیزش درونی رابطۀ شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 275-284]
 • انگیزش درونی نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‎های والدگری و تاب‌آوری تحصیلی [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 383-394]
 • انگیزش درونی‌ـبیرونی تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 61-71]
 • انگیزه انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 121-130]
 • انواع خودمیان‏ بینی فرایند تحول انواع خودمیان‏ بینی براساس تحلیل محتوای کتابهای کودکان و نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 77-90]
 • اهداف پیشرفت روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 35-44]
 • اهمال‌کاری اهمال کاری در دانشجویان [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 337-344]
 • اهمال‌کاری نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری در رابطة بین آسیب‌های کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 235-247]
 • اهمال‎کاری ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 283-295]
 • اوایل نوجوانی ساختار عاملی و همسانی درونی زیرمقیاس هویت سیاهه مراحل روانی اجتماعی اریکسون [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 169-177]

ب

 • بارداری اثربخشی درمان گروهی مدیریت تنیدگی بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 259-272]
 • بازیابی تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 109-122]
 • بازی یارانه‌ای دانش‌‌آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 189-199]
 • بازی ایفای نقش تأثیر بازی‌های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و شناختی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 25-15]
 • بازآموزی اسنادی تأثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش‎آموزان دارای ناتوانی‌‏های یادگیری [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 263-273]
 • بازآموزی اسنادی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 247-255]
 • بازآموزی اسنادی بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 329-336]
 • بازپدیدآوری دیداری تاثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت‏ دهی زمانی (ضرب ‏آهنگ) [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 31-48]
 • بازخورد بازخورد جوانان ایرانی به ارزش‌های ازدواج: یافته‌های یک پیمایش ملّی [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 331-350]
 • بازخورد مقایسه بازخورد ورزشکاران دانش‌آموز و دانشجو و مربیان نسبت به روانشناسی ورزش [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 63-69]
 • بازخورد خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 89-100]
 • بازخورد اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 111-120]
 • بازخورد انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 121-130]
 • بازخورد خلاقانه الگوهای ارتباطی خانواده و جو یادگیری با حل مسئلة خلاق:نقش واسطه‌ای بازخوردهای خلاقانه [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 44-57]
 • بازخورد مذهبی بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 151-157]
 • بازخورد نسبت بـه جهان الگوی صلاحت روانی-اجتماعی تایلر: مقایسه دانشجویان ایرانی و لبنانی [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 47-54]
 • بازخورد نسبت به مصرف موادف هیجان‌طلبی تأثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان‌طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 255-267]
 • بازخوردهای مذهبی پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 159-168]
 • بازخوردهای ناکارآمد تحلیل کانونی رابطة بازخورد‌های ناکارآمد مادران با خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 205-212]
 • بازداری تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‎ضربه‌ای [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 95-111]
 • بازداری پاسخ نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 187-200]
 • بازی‎درمانی دلبستگی محور اثربخشی بازی‎درمانی دلبستگی‌محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی‎های منفی کودک از خود و مادر [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 149-160]
 • بازی ‏درمانگری بی‏رهنمود بازی درمانگری بی‌رهنمود در کودکان مبتلا به مشکلات درونی سازی شده [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 267-276]
 • بازی درمانگری گشتالتی اثربخشی بازی‌درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 387-395]
 • بازی‌درمانگری والدینی اثربخشی بازی درمانگری والدینی برکاهش نشانه‌های اختلال‌های برونی‌سازی‌ در کودکان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 285-296]
 • بازنمایی مادرانه تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 355-371]
 • بازنمایی‌های ذهنی اثربخشی بازی‎درمانی دلبستگی‌محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی‎های منفی کودک از خود و مادر [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 149-160]
 • بازنمایی‌های ذهنی دلبستگی و پیامدهای تحولی: نقش بازنمایی‌های ذهنی در ‌پیش‌بینی مشکلات ‌درونی‌سازی و ‌برونی‌سازی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 263-251]
 • بافت اجتماعی کلاس رابطۀ بافت اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی: نقش واسطه‎ای فرایندهای نظام خود، انگیزش و هیجان‎های تحصیلی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 37-51]
 • بیانگری اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر بیان‌گری و مطلوبیت اجتماعی دانشجویان [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 81-89]
 • بی‌انگیزشی رابطۀ شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 275-284]
 • باور به خوداثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده: یک بررسی تجربی در کارمندان زن [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 345-351]
 • بـاور به دنیای عادلانه رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 127-136]
 • باور به دنیای ناعادلانه رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 127-136]
 • باورها ارتباط بین باورها و نشانه‌های اختلالهای خوردن [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 3-12]
 • باورهای اختلال خوردن پیوند مادری و نشانه‌های آسیب‌پذیری مرتبط با خوردن: نقش واسطه‌ای باورهای اختلال خوردن و ناگویی خلقی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 129-142]
 • باورهای انگیزشی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • باورهای غیر منطقی اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 137-153]
 • باورهای فراشناخت مقایسه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 325-333]
 • باورهای مذهبی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 285-295]
 • باورهای مذهبی تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 53-67]
 • باورهای مذهبی اساسی باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 97-107]
 • باور‌های معرفت‌شناسی مباحثه‌طلبی: نقش برون‌گردی، باورهای معرفت‌شناسی و نیاز به شناخت [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 401-410]
 • بحران میانسالی تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 389-403]
 • بحران هویت باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 97-107]
 • بخشش نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 17-32]
 • برابرنگری ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • برانگیختگی رابطه خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارت‌های اجتماعی با سوء مصرف مواد [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 73-81]
 • برانگیختگی تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه‌های برانگیختگی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 209-220]
 • برتری جانبی بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش‌آموزان راهنمایی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 197-206]
 • برجاماندگی اختلال واکنشی دلبستگی برجاماندگی اختلال واکنشی دلبستگی در نوجوانی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 1-10]
 • برجستگی مرگ برجستگی مرگ و حرمت خود: یک مطالعه آزمایشی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 57-64]
 • بـررسی بیـن فرهنـگی الگوی صلاحت روانی-اجتماعی تایلر: مقایسه دانشجویان ایرانی و لبنانی [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 47-54]
 • برگردان مفهومی تدارک یک فرایند به منظور برگردان مفهومی برنامه‌های روانی ـ تربیتی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 250-262]
 • برنامة آموزش تاب‌آوری تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 83-99]
 • برنامة آموزش زایشی تدوین برنامة آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم‌جویی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 71-82]
 • برنامه چند خانواری تدارک یک فرایند به منظور برگردان مفهومی برنامه‌های روانی ـ تربیتی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 250-262]
 • برنامه درسی تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 357-366]
 • برنامه درسی نقشهای زنان و مردان در کتابهای فارسی دورة ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 25-34]
 • برنامه رایانه‌‌یار حافظه کاری اثربخشی برنامه رایانه‌‏یار حافظه کاری بر بهبود کنش‎های اجرایی دانش‏‌آموزان ناشنوا [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 51-60]
 • برنامه غنی‎سازی مهارت‎های رابطه بین‎فردی اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • برنامه مقابله‌ای کت اثربخشی برنامه درمانگری مقابله‌ای کت در کاهش نشانه‌های درونی‌سازی شده کودکان ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 313-321]
 • برنامه مقابله‎ای کندال اثربخشی درمانگری شناختی‎ـ‎رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله‎ای کندال بر اختلال‌های اضطرابی: یک روی‎آورد فراتشخیصی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 49-37]
 • برون‌گردی مباحثه‌طلبی: نقش برون‌گردی، باورهای معرفت‌شناسی و نیاز به شناخت [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 401-410]
 • بزرگسالی تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 131-174]
 • بزرگسالی تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 121-131]
 • بزرگسالان فراتحلیل مطالعات همه‌گیری شناسی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 329-342]
 • بزرگسالی درحال‌ظهور نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 33-44]
 • بسته آموزشی گوش دادن احترام­آمیز به کودکان اثربخشی آموزش گوش‎دادن احترام‎آمیز به کودکان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 365-380]
 • بیش‌حمایتگری اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر تعامل والد-کودک [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 14-3]
 • بی‎صداقتی تحصیلی جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 97-108]
 • بیماری روانی وخیم تدارک یک فرایند به منظور برگردان مفهومی برنامه‌های روانی ـ تربیتی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 250-262]
 • بیماری مزمن نقش رابطه مادر-فرزند و متغیرهای مرتبط با درد در میزان افسردگی مادران مبتلا به بیماری‌های مزمن [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 389-399]
 • بیماری مزمن تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 7-14]
 • بنیادگرایی مذهبی نقش تجربه‌های دینی در پیش‌بینی حل ‌مسئله اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 67-81]
 • بهداشت روانی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت‌های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جنس و سن [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 271-281]
 • بهزیستی سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 352-360]
 • بهزیستی روان­شناختی اثربخشی آموزش گوش‎دادن احترام‎آمیز به کودکان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 365-380]
 • بهزیستی روانشناختی خودشفقت ورزی، بازخورد به دین و اضطراب مرگ: پیش بین های بهزیستی روان شناختی در سالمندان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 445-460]
 • بهزیستی روان‌شناختی رابطه حمایت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی: نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 279-312]
 • بهزیستی روان‌شناختی حمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی: وارسی یک مدل علّی در زنان شاغل [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 297-309]
 • بهزیستی روان‌شناختی نقش رگه قدردانی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 75-85]
 • بهزیستی روان‌شناختی پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بینهای بهزیستی فضیلت‌گرا [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 13-24]
 • بهزیستی روان‌شناختی رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 237-248]
 • بهزیستی روان‌شناختی مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 102-99]
 • بهزیستی روان‌شناختی نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین ‌تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 305-289]
 • بهزیستی روان‌شناختی پنج عامل بزرگ شخصیت و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای حرمت خود [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 79-93]
 • بهزیستی روان‌شناختی نقش واسطه‌ای خلاقیت فردی در رابطه‌ کنجکاوی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 297-308]
 • بهزیستی روان‌شناختی تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 249-268]
 • بهزیستی روان‌شناختی رابطه بین حمایت‎های اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه‎های تحولی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 175-188]
 • بهزیستی روان‌شناختی آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • بهزیستی روان‎شناختی نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • بهزیستی روان‏شناختی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی دارای ختلال‌های برونی‌سازی‌شده [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 43-54]
 • بهزیستیروان‌شناختی ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 23-36]
 • بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 35-51]
 • بهزیستی عاطفی تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی: اثر واسطه‎ای هسته ارزشیابی‎های خود [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 103-121]
 • بهزیستی عاطفی فشار شغلی و بهزیستی عاطفی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 215-225]
 • بهزیستی فاعلی تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 229-246]
 • بهزیستی فاعلی نقش رگه قدردانی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 75-85]
 • بهزیستی فاعلی آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟ [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 83-94]
 • بهزیستی فاعلی سبکهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 159-169]
 • بهزیستی فاعلی پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بینهای بهزیستی فضیلت‌گرا [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 13-24]
 • بهزیستی فضیلت‌گرا پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بینهای بهزیستی فضیلت‌گرا [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 13-24]
 • بهزیستی مدرسه رابطه هوش هیجانی کلاس و جو روانی ـ اجتماعی کلاس با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ارضای نیاز‌های اساسی روان‌شناختی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 3-22]
 • بهزیستی مدرسه دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 49-60]
 • بهزیستی هیجانی بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 35-51]

پ

 • پایان‎نامه ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 283-295]
 • پایداری روانی نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 107-120]
 • پایداری هیجانی ایجاد پایداری هیجانی براساس تلفیق آموزش تنش‌زدایی تدریجی و مهارتهای آرام‌سازی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 48-60]
 • پارالمپیک هوش هیجانی در ورزشکاران معلول [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 15-24]
 • پارامتر‌های فیزیولوژیک اثربخشی درمان گروهی مدیریت تنیدگی بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 259-272]
 • پایگاههای هویت سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 323-333]
 • پدیدارشناسی ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 3-16]
 • پذیرش اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر تعامل والد-کودک [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 14-3]
 • پذیرش اعتیاد رابطه هوش هیجانی و مکانیزمهای دفاعی با اعتیاد [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 293-303]
 • پذیرش همسر پذیرش همسر و سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 373-383]
 • پذیرش والدین پذیرش همسر و سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 373-383]
 • پراکندگی هویت افسردگی، ترس از جا‌ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 87-95]
 • پرخاشگری اثربخشی شن‌بازی درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 147-157]
 • پرخاشگری اثربخشی معنادرمانگری و گشتالت درمانگری در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 251-259]
 • پرخاشگری رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 127-136]
 • پرخاشگری اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI) [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 333-345]
 • پرخاشگری تست تصاویر ناکامی روزنزویگ، فرم کودکان: نسخه فارسی (قسمت اول) محتوا، سازه‎ها و مفاهیم، و تصاویر [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 219-213]
 • پرخاشگری اثربخشی ترسیم‎گری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان فزون‌کنش-پرخاشگر [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 71-77]
 • پرخاشگری شیوه‌های والدگری و پرخاشگری: نقش واسطه‌ای سبک‌‌های حل مسئله [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 173-186]
 • پرخاشگری ارتباطی پنهان رابطة سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه‌گری احساس شرم و گناه [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 155-172]
 • پرخاشگری واکنشی نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 435-446]
 • پردازش آشکار بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 66-78]
 • پردازش آوایی مهارتهای بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 235-245]
 • پردازش خبر رورشاخ و نارسایی پردازش خبر در بیماران افسرده [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 185-196]
 • پردازش خبر فرایندهای خودشناختی و نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه‌ای در ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 3-14]
 • پردازش خودکار بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 66-78]
 • پردازش دوگانه مدیریت تقسیم - توجه و افزونگی در محیطهای یادگیری چند رسانه ای: شواهدی بر سامانه های پردازش دوگانه در حافظه کاری [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 27-41]
 • پردازش زمانی-شنیداری مهارتهای بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 235-245]
 • پردازش کنترل شده بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 66-78]
 • پردازش نهان بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 66-78]
 • پرسشنامة افسردگی بک ویژگیهای روانسنجی ماد‏‏ّه های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI- 13) [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 28-35]
 • پرسشنامة نظم­دهی شناختی هیجان آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 211-199]
 • پرسشنامه باورهای ارتباطی اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 137-153]
 • پرسشنامه تشبیهی ارزش ارزش‎های انسانی دانشجویان ایرانی: دور دوم (پس از یک دهه) [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 331-350]
 • پرسشنامه تشبیهی ارزش محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 5-28]
 • پرسشنامه دشواریهای بین‌فردی نوجوانان ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 307-315]
 • پرسشنامه سلامت عمومی تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 43-52]
 • پریشانی روان‎شناختی اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]
 • پژمردگی آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟ [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 83-94]
 • پسخوراند عصبی درمانگری پسخوراند عصبی : یک درمان مؤثر برای اعتیاد [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 221-231]
 • پیش‌بینی همسازی شبکه‌های عصبی مصنوعی : مدلی برای پیش‌بینی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 307-321]
 • پیش‌دبستانی اثربخشی شن‌بازی درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 147-157]
 • پیش‎دبستانی پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 7-26]
 • پیشرفت تحصیلی سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 247-258]
 • پیشرفت تحصیلی سبک‌های والدگری و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌گر خودپنداشت یا حرمت خود؟ [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 143-155]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 189-196]
 • پیشرفت تحصیلی تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش تعدیل کننده سطح تحصیلات مادر و جنس دانش آموز [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 55-60]
 • پیشرفت تحصیلی آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 187-192]
 • پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبکهای شناختی مستقل / وابسته به زمینه [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 119-126]
 • پیشرفت تحصیلی ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 367-376]
 • پیشرفت تحصیلی نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 249-257]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر» [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 207-219]
 • پیشرفت تحصیلی نقش رگه‌های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علّی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 219-235]
 • پیشرفت تحصیلی رابطة بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 1-9]
 • پیشرفت تحصیلی جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 1-19]
 • پیشرفت تحصیلی چشم‌انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای خود‌نظم‌جویی بلندمدت و ادراک سودمندی تکالیف تحصیلی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 121-134]
 • پیشرفت تحولی بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 231-243]
 • پنج رگه اصلی شخصیت پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بینهای بهزیستی فضیلت‌گرا [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 13-24]
 • پنج رگه شخصیت سبکهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت [دوره 6، شماره 22، 1389-1388]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 269-277]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتار غیرمولد تحصیلی با واسطه‌گری مهار ادراک‌شده: مدل‌یابی ساختاری [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 279-265]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت پنج عامل بزرگ شخصیت و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای حرمت خود [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 79-93]
 • پویایی گروه ورزش و تحول روانی - اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 11-25]
 • پیوند مادری پیوند مادری و نشانه‌های آسیب‌پذیری مرتبط با خوردن: نقش واسطه‌ای باورهای اختلال خوردن و ناگویی خلقی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 129-142]
 • پیوندهای والدنی پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 197-206]

ت

 • تاب‌‏آوری رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و تاب‏‌آوری: نقش واسطه‌‏ای هوش هیجانی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 436-425]
 • تاب‌آوری رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 307-315]
 • تاب‌آوری تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 61-71]
 • تاب‌آوری نقش واسطه‌ای تاب‌‌‌آوری در رابطة بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 87-96]
 • تاب‌آوری تحصیلی نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‎های والدگری و تاب‌آوری تحصیلی [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 383-394]
 • تاب‌‌آوری تحصیلی رابطة تاب‌آوری تحصیلی و ارزیابی‌‌های شناختی با خودناتوان‌‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‎های پیشرفت [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 328-341]
 • تابع لوجیستیک دو مدل ریاضی برای بررسی کنشهای مغز در زمینه بازسازی خاطره‌ها، فراموشی و نقش عواطف در شناخت [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 209-224]
 • تبلور وجودی نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 107-120]
 • تجربیات معنوی رابطه سبک دلبستگی و شیوه‌های والدگری ادراک شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 305-313]
 • تجربه ‌دینی نقش تجربه‌های دینی در پیش‌بینی حل ‌مسئله اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 67-81]
 • تجربه شغلی کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 125-135]
 • تجربه کاری اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفهای در دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 247-259]
 • تحریف‌ـ ‌شناختی پیش‌بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی‌نگر در زوجین [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 241-251]
 • تحسین تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‌‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 269-284]
 • تحصیل‌گریزی رابطه امید به تحصیل و تحصیل‌گریزی:‌نقش واسطه‌ای خودنظم‌جویی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 323-335]
 • تحلیل انتقادی یادگیری مشارکتی و تفکر انتقادی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 199-210]
 • تحلیلرفتارمتقابل اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان بزهکار [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 73-85]
 • تحلیل عاملی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 111-121]
 • تحلیل عاملی گسترش یک مقیاس راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان : دو فرم موازی [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 217-233]
 • تحلیل عاملی روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 157-168]
 • تحلیل عاملی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 209-219]
 • تحلیل عاملی مقیاس هسته ارزشیابی خود: شکل‎گیری یک سازه [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 245-256]
 • تحلیل عاملی ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 373-387]
 • تحلِیل عاملِی اکتشافِی ساختار عاملِی فهرست تنِیدگِی ناشِی از انتظارهاِی تحصِیلِی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 387-398]
 • تحلیل عاملی اکتشافی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی (فرم معلم) [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 29-37]
 • تحلِیل عاملِی تأِیِیدِی ساختار عاملِی فهرست تنِیدگِی ناشِی از انتظارهاِی تحصِیلِی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 387-398]
 • تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20 تا 60 سال) [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 317-328]
 • تحلیل عاملی تأییدی اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 189-208]
 • تحلیل عاملی تأییدی ساختار عاملی تأییدی و اعتباریابی پرسشنامه تعارض والد‎ـ‎نوجوان(فرم نوجوان) [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 411-397]
 • تحلیل‌عاملی تأییدی تحلیل روان‌سنجی مقیاس ارزیابی‌های کودکان خردسال از تعارض بین ‌والدینی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 389-379]
 • تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 237-248]
 • تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش‌آموزان تیز هوش و غیرتیزهوش [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 291-303]
 • تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 211-199]
 • تحلیل عاملی مرتبه دوم اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 189-208]
 • تحلیل کیفی تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 229-246]
 • تحلیل کوچکترین فضا محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 5-28]
 • تحلیل کوچکترین فضا گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 43-52]
 • تحلیل کوچکترین فضا ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • تحلیل کوچکترین فضا شناسایی محتوا و ساختار ارزشهای انسانی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 15-34]
 • تحلیل محتوا مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 123-141]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مجله های علمی-پژوهشی روان شناختی ایران: موضوع و روشهای پژوهش [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 109-118]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 357-366]
 • تحلیل محتوا نقشهای زنان و مردان در کتابهای فارسی دورة ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 25-34]
 • تحلیل محتوا فرایند تحول انواع خودمیان‏ بینی براساس تحلیل محتوای کتابهای کودکان و نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 77-90]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 27-37]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 267-276]
 • تحلیل نیمرخ بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 237-245]
 • تحملپریشانی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان بزهکار [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 73-85]
 • تحمل درماندگی مقایسه تحمل درماندگی و ترس از مسخره شدن در همشیرهای کودکان با و بدون اختلال طیف درخودماندگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 321-329]
 • تحول تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 131-174]
 • تحول تحول حافظه کاذب در کودکان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 365-375]
 • تحول بررسی تحولی اختلال تضادورزی در گروه های مختلف منزلت اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 46-54]
 • تحول نقش کنش‌‌های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 86-75]
 • تحول تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 121-131]
 • تحول تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 355-371]
 • تحول تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • تحول اجتماعی تأثیر نمایش خلاق بر تحول اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 405-413]
 • تحول اخلاقی تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 1-13]
 • تحول‌یافتگی من تحول‌یافتگی من و اختلالهای شخصیت : مقایسه دو گروه زندانی و غیرزندانی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 177-187]
 • تحول روانی‌ـ‌اجتماعی نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 53-62]
 • تحول روان‌شناختی فرسودگی شغلی میانسالی: یک رویداد تحولی بالقوه [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 279-289]
 • تحول مثبت ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی سیاهه تحول مثبت نوجوانان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 315-327]
 • تحول من ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 157-167]
 • تحول نوجوان تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 165-174]
 • تحول هیجانی تحول هیجانی کودکان درخودمانده بر اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 133-142]
 • تربیت بدنی خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 155-164]
 • ترتیب تولد مشکلات درونی‎سازی‏شده و برونی‎سازی‏شده‌ درکودکان: ترتیب تولد و فاصله سنی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 187-173]
 • ترس از ابراز وجود بررسی سبکهای حل مسأله و ترس از ابراز وجود، در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 55-65]
 • ترس از ارزیابی مثبت نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی مثبت و منفی در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 271-284]
 • ترس از ارزیابی منفی رابطه بین خودناتوان‌سازی و حرمت خود ناپایدار: نقش واسطه‌ای ترس‌ از‌ ارزیابی منفی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 143-155]
 • ترس از ارزیابی منفی نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی مثبت و منفی در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 271-284]
 • ترس از ارزشیابی منفی سبک‎های فرزندپروری ادراک‌شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 249-262]
 • ترس از جا ماندن افسردگی، ترس از جا‌ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 87-95]
 • ترس از مسخره شدن مقایسه تحمل درماندگی و ترس از مسخره شدن در همشیرهای کودکان با و بدون اختلال طیف درخودماندگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 321-329]
 • ترسیم ساعت بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 231-243]
 • ترسیم‌گری گروهی اثربخشی ترسیم‎گری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان فزون‌کنش-پرخاشگر [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 71-77]
 • تیزهوش ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 27-37]
 • تست ترسیم درخت تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • تست تصاویر ناکامی رزنزویگ تست تصاویر ناکامی روزنزویگ، فرم کودکان: نسخه فارسی (قسمت اول) محتوا، سازه‎ها و مفاهیم، و تصاویر [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 219-213]
 • تست تصاویر ناکامی روزنزویگ تست تصاویر ناکامی روزنزویگ، فرم کودکان: نسخه فارسی (قسمت آخر) روش اجرا و نمره‎گذاری، صحت و اعتبار، و تصاویر [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 337-331]
 • تسلط نیمکره‌ای بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش‌آموزان راهنمایی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 197-206]
 • تشخیص کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم‌یافته [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 155-167]
 • تصمیم گیری تأثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‎گیری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 172-165]
 • تصویر تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 357-366]
 • تصور از خدا دلبستگی ادراک‌شدة دوران کودکی، فرایند سازشی تصور از خدا و خودپنداشت در مدل سلامت روانی: مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 187-200]
 • تصویر ذهنی از خدا تصویر ذهنی از خدا و افکار پارانویامانند در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 289-295]
 • تعارض اثربخشی برنامۀ والدگری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 419-433]
 • تعارض کارـ‌خانواده آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده: یک بررسی تجربی در کارمندان زن [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 345-351]
 • تعارض والد-کودک نقش واسطه‌ای روان‌بنه‌های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه‌های مقابله با تعارض [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 83-92]
 • تعارض والد‎ـ‎نوجوان ساختار عاملی تأییدی و اعتباریابی پرسشنامه تعارض والد‎ـ‎نوجوان(فرم نوجوان) [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 411-397]
 • تعاملهای اجتماعی تعاملهای اجتماعی و رفتار تکراری کودکان درخودمانده و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 39-47]
 • تعامل والد-کودک اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر تعامل والد-کودک [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 14-3]
 • تعامل والد-کودک اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بر ارتقای تعامل والد-کودک [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 57-69]
 • تعلل‏ورزی اثربخشی مداخله‏ های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل‏ ورزی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 199-207]
 • تعهد سبک‌های هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی: نقش واسطه‌ای تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 61-71]
 • تعهد تحصیلی فرایندهای ارزیابی شناختی هیجان‌های پیشرفت و تعهد تحصیلی: تحلیل واسطه‌ای [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 183-198]
 • تغییرات مثبت پس‎ضربه‎ای ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 285-295]
 • تغییرناپذیری ساختار عاملی تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 237-248]
 • تغییرناپذیری ساختار عاملی تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش‌آموزان تیز هوش و غیرتیزهوش [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 291-303]
 • تغییرناپذیری عاملی آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 211-199]
 • تفاوت سنی نقش ارزش‎های فرهنگی در ترجیح‌های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 421-429]
 • تفاوتهای جنس ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 3-16]
 • تفاوت­های جنسی آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 211-199]
 • تفاوت‌های جنسی نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در انتخاب همسر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 377-388]
 • تفاوت‌های جنسی تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 237-248]
 • تفاوت‌های جنسی حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 143-156]
 • تفاوت‎های جنسی خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان‌سازی در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 203-212]
 • تفاوتهای جنسی و سنی دشواریهای بین فردی در نوجوانان:‌تفاوتهای جنسی و سنی [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 331-338]
 • تفاوتهای جنسی و سنی تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 165-174]
 • تفاوت‌های فرهنگی حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 143-156]
 • تفکر انتقادی یادگیری مشارکتی و تفکر انتقادی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 199-210]
 • تفکر فرا انتزاعی تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 131-174]
 • تفکر قطعی‌نگر پیش‌بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی‌نگر در زوجین [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 241-251]
 • تقسیم‌ـ‌توجه مدیریت تقسیم - توجه و افزونگی در محیطهای یادگیری چند رسانه ای: شواهدی بر سامانه های پردازش دوگانه در حافظه کاری [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 27-41]
 • تقویت تأثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‎گیری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 172-165]
 • تقویم مجامع بین‌المللی تقویم مجامع ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 104-104]
 • تقویم مجامع ملی تقویم مجامع ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 104-104]
 • تکلیف اجرای عمل بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 66-78]
 • تکلیف کلامی بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 66-78]
 • تکلیف مدرسه تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش تعدیل کننده سطح تحصیلات مادر و جنس دانش آموز [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 55-60]
 • تلاش خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 89-100]
 • تمایل به مهار الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 141-150]
 • تمرین تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 357-366]
 • تیمز ـ آر رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر» [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 207-219]
 • تنیدگی رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 55-66]
 • تنیدگی مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران و غیرورزشکاران [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 261-268]
 • تنیدگی کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 7-17]
 • تنیدگی تأثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 321-332]
 • تنیدگی سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 225-235]
 • تنیدگی اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 36-54]
 • تنیدگی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • تنیدگی تحصیلی حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 143-156]
 • تنیدگی تحصیلی نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 249-257]
 • تنیدگی جسمانی و روانی سلامت و تنیدگی: پیامدهای زیست ‏شناختی و روانشناختی رویدادهای تنیدگی‏ زای زندگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 31-45]
 • تنیدگی حرفه‎ای فشار شغلی و بهزیستی عاطفی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 215-225]
 • تنیدگی‎زای شغلی اندازه‎های عوامل تنیدگی‎زای شغلی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‎گذاری [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 113-115]
 • تنیدگی شغلی تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی: اثر واسطه‎ای هسته ارزشیابی‎های خود [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 103-121]
 • تنیدگی مادران نقش آموزش مهارتهای فرزندپروری بر کاهش تنیدگی مادران و مشکلات رفتاری کودکان [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 277-292]
 • تنیدگی والدین اثربخشی بازی درمانگری والدینی برکاهش نشانه‌های اختلال‌های برونی‌سازی‌ در کودکان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 285-296]
 • تنیدگی والدینی اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 269-277]
 • تنیدگی والدینی تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه‌دار دارای کودکان خردسال [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 171-184]
 • تنش‌زدایی تدریجی ایجاد پایداری هیجانی براساس تلفیق آموزش تنش‌زدایی تدریجی و مهارتهای آرام‌سازی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 48-60]
 • تنظیم شناختی هیجان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 221-223]
 • تنظیم عاطفه مقایسه سبک‌های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 227-236]
 • تنظیم هیجان مقایسه سبک‌های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 227-236]
 • تنهایی مذهبی/معنوی مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 123-141]
 • توافق بین درجه‌بندی‌کنندگان ضرایب توافق بین درجه بندی‌کنندگان [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 103-108]
 • توانایی ادراک شده روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 35-44]
 • توبیت پیش‌بینی غیبت کارکنان با استفاده از دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول و توبیت [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 231-239]
 • توجه اثر بخشی یک الگوی جدید درمانگری شناختی – اجتماعی بر کودکان پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 68-75]

ث

 • ثابت فیگن باوم دو مدل ریاضی برای بررسی کنشهای مغز در زمینه بازسازی خاطره‌ها، فراموشی و نقش عواطف در شناخت [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 209-224]

ج

 • جامعه ایرانی فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 61-69]
 • جدایی- تفرد جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 1-19]
 • جدایی روانشناختی جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 1-19]
 • جداسازی پردازش اطلاعات بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 66-78]
 • جدول تحول مهارت‌های خودیاری تحول مهارت‌های خودیاری در کودکان خردسال [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 355-362]
 • جلسه‌های مشترک والدین ـ نوجوانان درمانگری افسردگی : تألیف شناخت ـ رفتار درمانگری گروهی، مهارت آموزی والدین و جلسه‌های مشترک نوجوانان ـ والدین [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 323-332]
 • جمعیت‌شناسی پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 235-244]
 • جنس تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 393-408]
 • جنس تحول عادت‌های شمارش با انگشتان در کودکان خردسال: نقش سواد و دست برتری [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 157-166]
 • جنس رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 189-196]
 • جنس پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 197-206]
 • جنس خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 86-97]
 • جنس هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 175-185]
 • جنس هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 49-56]
 • جنس مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران و غیرورزشکاران [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 261-268]
 • جنس اختلال تنیدگی پس ضربه ای در بازماندگان زلزله بم [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 35-46]
 • جنس گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 43-52]
 • جنس مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتار کودکان پیش دبستانی ایرانی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 333-343]
 • جنس کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 125-135]
 • جنس تفاوتهای جنس در مقابله با تنیدگی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 179-186]
 • جنس تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 53-67]
 • جنس رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 5-13]
 • جنس رابطه نگرش دینی و همسازی اجتماعی دانشجویان [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 331-340]
 • جنس مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 155-166]
 • جنس تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 10-27]
 • جنس وابستگی هیجانی و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 38-49]
 • جنس بررسی تحولی اختلال تضادورزی در گروه های مختلف منزلت اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 46-54]
 • جنس دانش‌آموز تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش تعدیل کننده سطح تحصیلات مادر و جنس دانش آموز [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 55-60]
 • جهت‌گیری پرسشگری نقش تجربه‌های دینی در پیش‌بینی حل ‌مسئله اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 67-81]
 • جهت‌گیری گفت و شنود شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 313-324]
 • جهت‌گیری مذهبی رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 35-42]
 • جهت‌گیری هدف پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 83-103]
 • جهت‌گیری همنوایی شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 313-324]
 • جهت‌گیری هویت اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]
 • جهش تحصیلی شواهد تجربی از تعامل متن و خواننده در دانش‌آموزان جهشی پایة چهارم: آیا سواد خواندن معیاری برای تسریع تحصیلی محسوب می‌شود؟ [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 135-146]
 • جو یادگیری الگوهای ارتباطی خانواده و جو یادگیری با حل مسئلة خلاق:نقش واسطه‌ای بازخوردهای خلاقانه [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 44-57]
 • جوانان ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • جو روانی‎ـ‌اجتماعی کلاس رابطه هوش هیجانی کلاس و جو روانی ـ اجتماعی کلاس با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ارضای نیاز‌های اساسی روان‌شناختی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 3-22]
 • جو عاطفی خانواده جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 97-108]
 • جو کلاس روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 35-44]

چ

 • چاقی عادت‎های غذایی سال‌های اولیه زندگی و سبک‌های دلبستگی در دختران فربه [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 351-364]
 • چپ برتری بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش‌آموزان راهنمایی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 197-206]
 • چرخش متمایل ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 27-37]
 • چرخش واریماکس رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 267-276]
 • چشم‌انداز زمان آینده چشم‌انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای خود‌نظم‌جویی بلندمدت و ادراک سودمندی تکالیف تحصیلی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 121-134]
 • چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 377-386]

ح

 • حافظة دیداری ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 285-304]
 • حافظه آینده‌نگر مقایسه حافظه ‌آینده‌نگر و فراحافظه افراد بهنجار و مبتلا به اختلال وسواس‌ـ‌‌بی‌اختیاری در جمعیت غیربالینی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 55-66]
 • حافظه تاریخچه شخصی حافظه تاریخچه شخصی و طرحواره‏‌های اولیه در کودکان آزاردیده: پیش‌بینی کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 19-30]
 • حافظه فعال دیداری فضایی اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 355-366]
 • حافظه کاذب تحول حافظه کاذب در کودکان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 365-375]
 • حافظه کاری مهارتهای بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 235-245]
 • حافظه کاری تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‎ضربه‌ای [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 95-111]
 • حافظه کاری تاثیر القای تنیدگی بر نارسایی شناختی و حافظۀ کاری: نقش انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 153-164]
 • حافظه‌کاری نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 187-200]
 • حافظه کاری هیجانی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس‌ضربه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 320-307]
 • حافظۀ کاری کنش‌های اجرایی در کودکان پایۀ اول ابتدایی با و بدون تجربۀ پیش‌دبستان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 405-418]
 • حرفه‌ای پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 235-244]
 • حرمت خود حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه‏‌ای خودکارآمدی و حرمت خود [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 103-114]
 • حرمت خود مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 139-148]
 • حرمت خود سبک‌های والدگری و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌گر خودپنداشت یا حرمت خود؟ [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 143-155]
 • حرمت خود برجستگی مرگ و حرمت خود: یک مطالعه آزمایشی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 57-64]
 • حرمت خود گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 201-213]
 • حرمت خود تغییر بازخورد: مقایسه نظریه های انسجام خود و تأیید خود [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 129-140]
 • حرمت خود الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 141-150]
 • حرمت خود بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 245-252]
 • حرمت خود پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بینهای بهزیستی فضیلت‌گرا [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 13-24]
 • حرمت خود ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 311-321]
 • حرمت خود بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 55-62]
 • حرمت خود پنج عامل بزرگ شخصیت و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای حرمت خود [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 79-93]
 • حرمت خود مادی‎گرایی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‎شده، حرمت خود و سبک‎های تصمیم‎گیری در نوجوانان [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 29-35]
 • حرمت خود ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 225-349]
 • حرمت خود نقش واسطه‎ای حرمت خود در رابطه بین جهت‎‎گیری‎های دلبستگی و سازگاری روان‎شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 139-151]
 • حرمت خود نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • حرمت‌ خود نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین ‌تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 305-289]
 • حرمت‌خود رابطه حمایت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی: نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 279-312]
 • حرمت‌خود بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 151-157]
 • حرمت‏خود بررسی رابطة کمال‏ گرایی و حرمت‏ خود در دانش‏ آموزان پیش‏ دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 20-30]
 • حساسیت به قربانی شدن نقش واسطه ‎ای پرخاشگری واکنشی در رابطه بین حساسیت به قربانی شدن و احساس تنهایی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 435-446]
 • حساسیت مادرانه اثربخشی بازی‎درمانی دلبستگی‌محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی‎های منفی کودک از خود و مادر [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 149-160]
 • حساسیت مادرانه تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 355-371]
 • حساس کهتـری احساس کهتری در بیماران مبتلا به هراس اجتماعی و وسواس -بی اختیاری [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 63-68]
 • حل مسائل شناختی خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل‌کنندة خوش‌بینی گرایشی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 135-145]
 • حل مسئله پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبکهای شناختی مستقل / وابسته به زمینه [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 119-126]
 • حل مسئله اجتماعی ویژگیهای روان سنجی فرم کوتاه سیاهه حل مسئله اجتماعی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 147-154]
 • حل مسئله اجتماعی رابطه انواع خودکارآمدی با خشم: بررسی نقش واسطه‌ای حل‌ مسئله اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 250-237]
 • حل ‌مسئله اجتماعی نقش تجربه‌های دینی در پیش‌بینی حل ‌مسئله اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 67-81]
 • حل مسئله ریاضی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 247-255]
 • حمایت اجتماعی رابطه حمایت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی: نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 279-312]
 • حمایت اجتماعی حمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی: وارسی یک مدل علّی در زنان شاغل [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 297-309]
 • حمایت اجتماعی نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 27-34]
 • حمایـت اجتماعی همسرآزاری و سلامت روانی: نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 69-79]
 • حمایت اجتماعی ادراک‎شده حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 143-156]
 • حمایت اجتماعی ادراک‎شده مادی‎گرایی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‎شده، حرمت خود و سبک‎های تصمیم‎گیری در نوجوانان [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 29-35]
 • حمایت اجتماعی ادراک­شده سهم معنای زندگی‌ و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در راهبردهای مقابله با درد [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 375-382]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه‏‌ای خودکارآمدی و حرمت خود [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 103-114]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 285-295]

خ

 • خاطره‌پردازی ساختارمند گروهی اثربخشی خاطره‌پردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 182-202]
 • خانواده درمانگری خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 277-285]
 • خداوند تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 53-67]
 • خردمندی تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی مقابله [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 43-55]
 • خشم خشم در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 279-295]
 • خشم رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 127-136]
 • خشم رابطه انواع خودکارآمدی با خشم: بررسی نقش واسطه‌ای حل‌ مسئله اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 250-237]
 • خصومت رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 127-136]
 • خطای دیکته‌نویسی ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 285-304]
 • خطرپذیری رابطه ادراک تعامل اجتماعی با خطرپذیری و مهار خشم در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 187-191]
 • خلاقیت خلاقیت و ناراستگویی: توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 31-41]
 • خلاقیت رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 307-315]
 • خلاقیت خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 155-164]
 • خلاقیت هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 175-185]
 • خلاقیت شناختی تأثیر بازی‌های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و شناختی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 25-15]
 • خلاقیت فردی نقش واسطه‌ای خلاقیت فردی در رابطه‌ کنجکاوی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 297-308]
 • خلاقیت هیجانی تأثیر بازی‌های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و شناختی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 25-15]
 • خلق نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه های افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 229-243]
 • خواب شیوه‌های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 237-248]
 • خواندن اثربخشی وسیله آموزشی سینا در کاهش خطاهای خواندن کودکان نارساخوان [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 343-353]
 • خواهر و برادر مشکلات درونی‎سازی‏شده و برونی‎سازی‏شده‌ درکودکان: ترتیب تولد و فاصله سنی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 187-173]
 • خوداثربخشی اجتماعی احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 87-96]
 • خوداثربخشی والدین اثربخشی بازی درمانگری والدینی برکاهش نشانه‌های اختلال‌های برونی‌سازی‌ در کودکان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 285-296]
 • خود‌ارزشمندی مشروط ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 209-219]
 • خودآگاهی پیش‌بینی ابعاد خودآگاهی بر مبنای رگه‌های شخصیت دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 361-370]
 • خودآموزی کلامی تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه‌های برانگیختگی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 209-220]
 • خودپیروی عاطفی ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • خودپیروی عقلی ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • خودپنداشت دلبستگی ادراک‌شدة دوران کودکی، فرایند سازشی تصور از خدا و خودپنداشت در مدل سلامت روانی: مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 187-200]
 • خودپنداشت رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 307-315]
 • خودپنداشت سبک‌های والدگری و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌گر خودپنداشت یا حرمت خود؟ [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 143-155]
 • خودپنداشت رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر» [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 207-219]
 • خودپنداشت جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 97-108]
 • خودپنداشت تحصیلی سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 247-258]
 • خودپنداشت جسمانی خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 86-97]
 • خود‎تعیین‎کنندگی رابطۀ شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 275-284]
 • خوددوستداری سبکهای مکانیزم دفاعی در انواع شخصیت خوددوستدار: یک همبستگی بنیادی [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 99-109]
 • خوددوستداری آسیـب‌پذیر سبکهای مکانیزم دفاعی در انواع شخصیت خوددوستدار: یک همبستگی بنیادی [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 99-109]
 • خود‌ـ ‌دوستداری بزرگ‌منش سبکهای مکانیزم دفاعی در انواع شخصیت خوددوستدار: یک همبستگی بنیادی [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 99-109]
 • خودرو روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 19-26]
 • خودشفقت‎ورزی الگوهای ارتباطی خانواده و خودشفقت‎ورزی: نقش واسطه‎ای راهبردهای مقابله با تنیدگی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 189-202]
 • خودشفقت ورزی خودشفقت ورزی، بازخورد به دین و اضطراب مرگ: پیش بین های بهزیستی روان شناختی در سالمندان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 445-460]
 • خودشفقت‌ورزی نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی و خودمهارگری در رابطه بین روان‌سازه‌های سازش‎نایافته اولیه و کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 355-341]
 • خودشناسی فرایندهای خودشناختی و نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه‌ای در ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 3-14]
 • خودشناسی انسجامی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • خودکارآمدی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه‏‌ای خودکارآمدی و حرمت خود [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 103-114]
 • خودکارآمدی ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 283-295]
 • خودکارآمدی رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 307-315]
 • خودکارآمدی تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 61-71]
 • خودکارآمدی رابطه خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارت‌های اجتماعی با سوء مصرف مواد [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 73-81]
 • خودکارآمدی خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 89-100]
 • خودکارآمدی تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 375-367]
 • خودکارآمدی کنش‎های اجرایی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به ام‎اس (مولتیپل اسکلروزیس یا فلج چندگانه) [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 395-387]
 • خودکارآمدی تحلیل کانونی رابطة بازخورد‌های ناکارآمد مادران با خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 205-212]
 • خود کارآمدی بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 245-252]
 • خودکارآمدی اجتماعی رابطه انواع خودکارآمدی با خشم: بررسی نقش واسطه‌ای حل‌ مسئله اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 250-237]
 • خودکارآمدی اجتماعی اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 305-314]
 • خودکارآمدی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان‌سازی در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 203-212]
 • خودکارآمدی تحصیلی خودناتوان‌سازی براساس فرایندهای خانواده: اثر واسطه‎ای خودکارآمدی تحصیلی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 404-391]
 • خودکارآمدی تعاملی اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب‌دیده از سرپرستی [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 371-381]
 • خودکارآمدی خلاق رابطه انواع خودکارآمدی با خشم: بررسی نقش واسطه‌ای حل‌ مسئله اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 250-237]
 • خودکارآمدی عاطفی رابطه انواع خودکارآمدی با خشم: بررسی نقش واسطه‌ای حل‌ مسئله اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 250-237]
 • خودکارآمدی مقابله تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی مقابله [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 43-55]
 • خودکارآمدی والدگری اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 391-402]
 • خودکارآمدی والدینی اثربخشی برنامۀ والدگری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 419-433]
 • خودمهارگری نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 397-404]
 • خودمهارگری نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی و خودمهارگری در رابطه بین روان‌سازه‌های سازش‎نایافته اولیه و کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 355-341]
 • خودناتوان‌سازی خودناتوان‌سازی براساس فرایندهای خانواده: اثر واسطه‎ای خودکارآمدی تحصیلی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 404-391]
 • خودناتوان‎سازی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان‌سازی در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 203-212]
 • خودناتوان‌‌سازی تحصیلی رابطة تاب‌آوری تحصیلی و ارزیابی‌‌های شناختی با خودناتوان‌‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‎های پیشرفت [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 328-341]
 • خودنظم‌جویی تدوین برنامة آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم‌جویی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 71-82]
 • خودنظم‌جویی فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • خودنظم‌جویی رابطه امید به تحصیل و تحصیل‌گریزی:‌نقش واسطه‌ای خودنظم‌جویی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 323-335]
 • خودنظم‌جویی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • خود‌نظم‌جویی چشم‌انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای خود‌نظم‌جویی بلندمدت و ادراک سودمندی تکالیف تحصیلی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 121-134]
 • خودنظم‌جویی رفتاری سبک‌های هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی: نقش واسطه‌ای تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 61-71]
 • خود‌‌نظم‌جویی رفتاری نقش واسطه‌ای خود‌‌نظم‌جویی رفتاری در رابطة بین سبک‌های هویت و ابراز وجود [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 29-42]
 • خودنظم‌جویی شناختی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • خودنظم‌جویی فراشناختی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم‌جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 403-418]
 • خودنظم دهی اثر‌بخشی آموزش خودنظم‎دهی بر کنش‎های اجرایی دانش‎آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 59-51]
 • خودنظم‌دهی نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 383-392]
 • خودهشیاری شخصی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • خوش‌بینی گرایشی خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل‌کنندة خوش‌بینی گرایشی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 135-145]

د

 • دارودرمانگری درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته با استفاده از روی‌آوردهای درمانگری دارویی و روان‌پویشی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 277-287]
 • دانش‏آموزان اثربخشی مداخله‏ های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل‏ ورزی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 199-207]
 • دانش‌آموز تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه‌های برانگیختگی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 209-220]
 • دانش‌آموز ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 367-376]
 • دانش‌آموز تفاوتهای جنس در مقابله با تنیدگی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 179-186]
 • دانش‌آموز رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 137-144]
 • دانش‎آموز تأثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش‎آموزان دارای ناتوانی‌‏های یادگیری [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 263-273]
 • دانش‏آموز تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 10-27]
 • دانش‏آموز بررسی رابطة کمال‏ گرایی و حرمت‏ خود در دانش‏ آموزان پیش‏ دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 20-30]
 • دانش‌آموزان مقایسه مهارت‌های اجتماعی و مشکلات روان‌شناختی در دانش‌آموزان قلدر، قربانی و عدم درگیر [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 201-210]
 • دانش‌آموزان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی-رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 45-54]
 • دانش‌آموزان آموزش مهارتهای زندگی برای کاهش افسردگی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 297-306]
 • دانش‌آموزان اثربخشی ترسیم‎گری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان فزون‌کنش-پرخاشگر [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 71-77]
 • دانش‌آموزان ابتدایی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر ابعاد ادراک شایستگی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 39-46]
 • دانش‌آموزان ابتدایی شیوع ناتوانیهای خاص خواندن و نوشتن در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 353-363]
 • دانش‌آموزان ایرانی مقایسه متغیرهای آزمون رورشاخ در نمونه غیر بالینی ایرانی با غیر ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 411-421]
 • دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی اثربخشی بازی‌درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 387-395]
 • دانش‌آموزان تیزهوش پیش‌بینی ابعاد خودآگاهی بر مبنای رگه‌های شخصیت دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 361-370]
 • دانش‌آموزان تیزهوش خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 89-100]
 • دانش‌آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش‌آموزان تیز هوش و غیرتیزهوش [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 291-303]
 • دانش‌آموزان دبیرستانی تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 61-71]
 • دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارت‌های اجتماعی با سوء مصرف مواد [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 73-81]
 • دانش‎آموزان دبیرستانی خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان‌سازی در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 203-212]
 • دانش‌آموزان دورة راهنمایی شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 91-101]
 • دانش‌آموزان دوره متوسطه رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 189-196]
 • دانش‌‏آموزان ناشنوا اثربخشی برنامه رایانه‌‏یار حافظه کاری بر بهبود کنش‎های اجرایی دانش‏‌آموزان ناشنوا [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 51-60]
 • دانش‌آموز پایه هشتم رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر» [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 207-219]
 • دانشجو پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 83-103]
 • دانشجو نقش ارزش‎های فرهنگی در ترجیح‌های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 421-429]
 • دانشجو خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 86-97]
 • دانشجو خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 155-164]
 • دانشجو هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 49-56]
 • دانشجو اهمال کاری در دانشجویان [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 337-344]
 • دانشجو اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفهای در دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 247-259]
 • دانشجو مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران و غیرورزشکاران [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 261-268]
 • دانشجو سبکهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت [دوره 6، شماره 22، 1389-1388]
 • دانشجو ویژگیهای روان‌سنجی مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی در یک نمونه ایرانی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 343-353]
 • دانشجو گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 43-52]
 • دانشجو تأثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 321-332]
 • دانشجو ارتباط بین باورها و نشانه‌های اختلالهای خوردن [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 3-12]
 • دانشجو ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 311-321]
 • دانشجو رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 5-13]
 • دانشجو ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 60-74]
 • دانشجو سلامت و تنیدگی: پیامدهای زیست ‏شناختی و روانشناختی رویدادهای تنیدگی‏ زای زندگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 31-45]
 • دانشجو اثربخشی آموزش مهارت‎های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 71-79]
 • دانشجو مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 366-357]
 • دانشجو نقش واسطه‏ ای استحکام من در رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 119-107]
 • دانشجویان اعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 159-168]
 • دانشجویان مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سوءمصرف‌کننده مواد مخدر با دانشجویان غیرمصرف‌کننده [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 179-187]
 • دانشجویان تصویر ذهنی از خدا و افکار پارانویامانند در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 289-295]
 • دانشجویان رابطه ادراک تعامل اجتماعی با خطرپذیری و مهار خشم در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 187-191]
 • دانشجویان کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 269-276]
 • دانشجویان پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 61-68]
 • دانشجویان سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 323-333]
 • دانشجویان شناسایی محتوا و ساختار ارزشهای انسانی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 15-34]
 • دانشجویان آیا افراد کمرو فاقد مهارتهای ارتباطی‌اند؟ [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 123-135]
 • دانشجویان فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 39-50]
 • دانشجویان تأثیر آموزش مهارتهای حل مسئله در اضطراب امتحان دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 67-74]
 • دانشجویان هویت اخلاقی: شناسایی و سنجش روایی رگه‎های اخلاقی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 378-367]
 • دانشجویان نقش هدف‎های پیشرفت در پیش‎بینی هیجان‎های ‎پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 98-87]
 • دانشجویان ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامۀ پنج عاملی ذهن‌آگاهی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 329-321]
 • دانشجویان رابطه نشانه‌های فزون‌کنشی و ابعاد هویت: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 309-319]
 • دانشجویان بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • دانشجویان ایرانی ارزش‎های انسانی دانشجویان ایرانی: دور دوم (پس از یک دهه) [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 331-350]
 • دانشجویان ایرانی و لبنانی الگوی صلاحت روانی-اجتماعی تایلر: مقایسه دانشجویان ایرانی و لبنانی [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 47-54]
 • دانشجویان دختر نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 53-62]
 • دانشجویان مؤنث و مذکر ورزش و تحول روانی - اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 11-25]
 • دانش فرا‌شناخت دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 49-60]
 • دانشگاه آزاد اسلامی پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 235-244]
 • دانشگاه آزاد اسلامی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی استادان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 285-297]
 • دبیر فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 15-23]
 • دختران نوجوان تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 229-246]
 • دریافت اطلاعات نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 383-392]
 • درآمد خانواده ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 60-74]
 • دیرآموز خشم در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 279-295]
 • درخودماندگی اثربخشی روش یکپارچگی حسی در کاهش رفتارهای کلیشه‏ای کودکان درخودمانده [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 423-417]
 • درخودماندگی تحول هیجانی کودکان درخودمانده بر اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 133-142]
 • درخودمانده تعاملهای اجتماعی و رفتار تکراری کودکان درخودمانده و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 39-47]
 • درد سهم معنای زندگی‌ و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در راهبردهای مقابله با درد [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 375-382]
 • درک خطر نقش کنش‌‌های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 86-75]
 • درک مطلب شواهد تجربی از تعامل متن و خواننده در دانش‌آموزان جهشی پایة چهارم: آیا سواد خواندن معیاری برای تسریع تحصیلی محسوب می‌شود؟ [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 135-146]
 • درگیری تحصیلی نقش واسطهای فرایندهای نظام خود و هیجانهای تحصیلی در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و درگیری تحصیلی [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 13-28]
 • درگیری تحصیلی رابطۀ بافت اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی: نقش واسطه‎ای فرایندهای نظام خود، انگیزش و هیجان‎های تحصیلی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 37-51]
 • درگیری شغلی پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 235-244]
 • درماندگی روان‌شناختی رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 237-248]
 • درمان شناختی‌ـ‌رفتاری اثربخشی مداخله شناختی‌ـ‌ رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس بی‌اختیاری [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 169-179]
 • درمان‌ شناختی ـ رفتاری درمانگری شناختی ـ رفتاری در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 377-386]
 • درمان‌شناختی رفتاری اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • درمانگری ترکیبی آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد؟ [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 149-157]
 • درمانگری شناختی مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 366-357]
 • درمانگری شناختی – اجتماعی اثر بخشی یک الگوی جدید درمانگری شناختی – اجتماعی بر کودکان پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 68-75]
 • درمانگری شناختی ـ رفتاری اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 333-342]
 • درمانگری شناختی‎ـ‎رفتاری اثربخشی درمانگری شناختی‎ـ‎رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله‎ای کندال بر اختلال‌های اضطرابی: یک روی‎آورد فراتشخیصی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 49-37]
 • درمانگری فراشناختی مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 366-357]
 • درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 391-402]
 • درمان نگهدارنده متادون تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 43-52]
 • درون‎داد حالت‎های ذهنی مادر درون‎داد حالت‏های ذهنی مادر و رفتار اجتماعی کودک: نقش واسطه‏‌ای نظریه‎ ذهن [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 123-133]
 • دست برتی تحول عادت‌های شمارش با انگشتان در کودکان خردسال: نقش سواد و دست برتری [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 157-166]
 • دست برتری بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش‌آموزان راهنمایی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 197-206]
 • دشواری در نظم­دهی هیجان اختلال نارسایی توجه/فزون‎کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه‎ای نظم‎دهی هیجانی [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 35-27]
 • دشواریهای بین فردی دشواریهای بین فردی در نوجوانان:‌تفاوتهای جنسی و سنی [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 331-338]
 • دیگردوستی تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 1-13]
 • دلبستگی نقش واسطه‎ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین آسیب‏‌های دلبستگی و نشانه‏‌های اضطراب [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 225-236]
 • دلبستگی نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‎دهی شناختی‌هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • دلبستگی آگاهی بین‌ذهنی: طراحی بستة آموزشی مادر- شیرخوار و بررسی اثربخشی آن [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 17-27]
 • دلبستگی مقایسه سبک‌های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 227-236]
 • دلبستگی رابطه سبک دلبستگی و شیوه‌های والدگری ادراک شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 305-313]
 • دلبستگی رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 101-110]
 • دلبستگی جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 1-19]
 • دلبستگی نقش واسطه‏ ای استحکام من در رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 119-107]
 • دلبستگی دلبستگی و پیامدهای تحولی: نقش بازنمایی‌های ذهنی در ‌پیش‌بینی مشکلات ‌درونی‌سازی و ‌برونی‌سازی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 263-251]
 • دلبستگی مقایسه‌ پاسخ‌های ضربان قلب افراد واجد سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ‌های مرتبط با دلبستگی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 366-355]
 • دلبستگی پیش‌بینی شاخص‌های دلبستگی فرزندان براساس شاخص‌های دلبستگی والدین: مطالعه بین نسلی [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 3-12]
 • دلبستگی نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی در رابطة بین آسیب‌های دلبستگی و نشانه‌های اضطراب و افسردگی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 15-27]
 • دلبستگی ادراک شده دوران کودکی دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و مقابله مذهبی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 221-234]
 • دلبستگی ادراک‌شده دوران کودکی دلبستگی ادراک‌شدة دوران کودکی، فرایند سازشی تصور از خدا و خودپنداشت در مدل سلامت روانی: مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 187-200]
 • دلبستگی به بزرگسال ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 245-265]
 • دلبستگی به جنین اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 288-281]
 • دلبستگی به خدا ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 245-265]
 • دلبستگی به والد دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و ویژگی‌های شخصیتی در الگوی وابستگی به تلفن همراه [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 423-432]
 • دلبستگی به والد نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 385-395]
 • دلبستگی مادر به کودک رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 55-66]
 • دین خودشفقت ورزی، بازخورد به دین و اضطراب مرگ: پیش بین های بهزیستی روان شناختی در سالمندان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 445-460]
 • دینداری رابطه دین‌داری و امید: نقش واسطه‌ای صبر [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 435-444]
 • دورة پیشدبستانی کنش‌های اجرایی در کودکان پایۀ اول ابتدایی با و بدون تجربۀ پیش‌دبستان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 405-418]
 • دوره ابتدایی شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 343-353]
 • دوره ابتدایی تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 357-366]
 • دوره راهنمایی تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 1-13]
 • دوستان غیرهم‌جنس ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 47-60]
 • دوستان هم جنس ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 47-60]
 • دو فرم موازی گسترش یک مقیاس راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان : دو فرم موازی [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 217-233]

ذ

 • ذهن­آگاهی ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامۀ پنج عاملی ذهن‌آگاهی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 329-321]
 • ذهن‌آگاهی رابطه بین ادراک محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی از طریق واسطه‌گری ذهن‌آگاهی: مدل‌یابی ساختاری [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 73-61]
 • ذهن‌آگاهی تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 375-367]
 • ذهن‌آگاهی رابطه نشانه‌های فزون‌کنشی و ابعاد هویت: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 309-319]
 • ذهن پردازشگر هیجانی برجستگی مرگ و حرمت خود: یک مطالعه آزمایشی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 57-64]

ر

 • رابطه بین شخصی نقش واسطه‎ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین آسیب‏‌های دلبستگی و نشانه‏‌های اضطراب [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 225-236]
 • رابطه کودک‌ـ‌ مادر اثربخشی قصه‌گویی مبتنی بر دلبستگی بر کاهش مشکلات زمان خواب و بهبود رابطه کودک‌ـ‌مادر [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 273-284]
 • رابطه مادر-فرزند نقش رابطه مادر-فرزند و متغیرهای مرتبط با درد در میزان افسردگی مادران مبتلا به بیماری‌های مزمن [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 389-399]
 • رابطه والد-کودک نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 397-404]
 • رابطه والدـ‌کودک اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 391-402]
 • راست برتری بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش‌آموزان راهنمایی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 197-206]
 • راهبرد انطباقی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 221-223]
 • راهبرد بازیابی راهبردهای عملیات جمع در دانش آموزان اول ابتدایی: یک مطالعه تجربی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 111-121]
 • راهبرد پشتیبان راهبردهای عملیات جمع در دانش آموزان اول ابتدایی: یک مطالعه تجربی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 111-121]
 • راهبرد پشتیبان تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 109-122]
 • راهبرد شناختی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر ابعاد ادراک شایستگی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 39-46]
 • راهبرد غیر انطباقی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 221-223]
 • راهبرد کمینه تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 109-122]
 • راهبرد مقابله نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‎دهی شناختی‌هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • راهبردهای یادگیری رابطه سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 297-306]
 • راهبردهای یادگیری اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 247-255]
 • راهبردهای حل تعارض‎های بین فردی اثربخشی برنامه آموزشی غنی ‎سازی مهارت‎ های رابطه بین‎ فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین ‎فردی، مهارت ‎های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 287-308]
 • راهبردهای حل‎مسأله تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 10-27]
 • راهبردهای حل مسئله تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 109-122]
 • راهبردهای دلبستگی اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 288-281]
 • راهبردهای سازش‎یافته رابطه معنویت و نظم‌جویی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 385-377]
 • راهبردهای سازش‎نایافته رابطه معنویت و نظم‌جویی شناختی هیجان [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 385-377]
 • راهبردهای شناختی و فراشناختی فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • راهبردهای عملیات جمع راهبردهای عملیات جمع در دانش آموزان اول ابتدایی: یک مطالعه تجربی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 111-121]
 • راهبردهای گذر از بحران تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 389-403]
 • راهبردهای مقابله همسرآزاری و سلامت روانی: نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 69-79]
 • راهبردهای مقابله سهم معنای زندگی‌ و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در راهبردهای مقابله با درد [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 375-382]
 • راهبردهای مقابله‌ای رابطه سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 177-188]
 • راهبردهای مقابله‌ای اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 189-208]
 • راهبردهای مقابله با تنیدگی الگوهای ارتباطی خانواده و خودشفقت‎ورزی: نقش واسطه‎ای راهبردهای مقابله با تنیدگی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 189-202]
 • راهبردهای مهار فکر راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب-افسردگی مختلط و وسواس-بی اختیاری [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 65-74]
 • راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان نقش راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 257-267]
 • راهبرهای یادگیری فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • رشته تحصیلی رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 189-196]
 • رشته تحصیلی کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 125-135]
 • رشته تحصیلی تفاوتهای جنس در مقابله با تنیدگی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 179-186]
 • رضایت از ازدواج ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 60-74]
 • رضایت‌اززندگی نقش نارسایی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رضایت‌اززندگی مبتلایان به چاقی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 59-69]
 • رضایت از زندگی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه‏‌ای خودکارآمدی و حرمت خود [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 103-114]
 • رضایت از زندگی کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 269-276]
 • رضایت از زندگی اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 259-265]
 • رضایت از زندگی پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 159-168]
 • رضایت از سرپرستی وابستگی هیجانی و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 38-49]
 • رضایت زناشویی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 269-277]
 • رضایت زناشویی رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 279-287]
 • رضایت زناشویی بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 329-336]
 • رضایت شغلی سبک رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 25-34]
 • رضایت شغلی وابستگی هیجانی و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 38-49]
 • رضایتمندی زناشویی پیش‌بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی‌نگر در زوجین [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 241-251]
 • رضایتمندی زناشویی سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 347-353]
 • رضایتمندی شغلی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی استادان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 285-297]
 • رفتار اجتماعی کودک درون‎داد حالت‏های ذهنی مادر و رفتار اجتماعی کودک: نقش واسطه‏‌ای نظریه‎ ذهن [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 123-133]
 • رفتار پرخاشگرانه اثر بخشی یک الگوی جدید درمانگری شناختی – اجتماعی بر کودکان پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 68-75]
 • رفتار جامعه‌پسند همدلی و رفتارهای جامعه‌پسند: نقش واسطه‌ای هیجان‌های اخلاقی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 261-272]
 • رفتار خودشکن پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 83-103]
 • رفتار درمانگری مقایسه اثربخشی رفتار‌درمانگری و گفتار‌درمانگری در تحول مهارت‏های ارتباطی کودکان در‏خود‏مانده [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 164-155]
 • رفتار ضد تولید اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI) [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 333-345]
 • رفتار غیراخلاقی خلاقیت و ناراستگویی: توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 31-41]
 • رفتار غیرمولد تحصیلی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتار غیرمولد تحصیلی با واسطه‌گری مهار ادراک‌شده: مدل‌یابی ساختاری [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 279-265]
 • رفتار غیرمولد تحصیلی سبک‌های هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی: نقش واسطه‌ای تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 61-71]
 • رفتار مشکل‌افرین کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل‌آفرین در نوجوانی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 207-217]
 • رفتارهای تمرینی رابطۀ شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 275-284]
 • رفتارهای ضد اجتماعی نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 397-404]
 • رفتارهای قالبی تعاملهای اجتماعی و رفتار تکراری کودکان درخودمانده و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 39-47]
 • رفتارهای کلیشه‏‌ای اثربخشی روش یکپارچگی حسی در کاهش رفتارهای کلیشه‏ای کودکان درخودمانده [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 423-417]
 • رفتارهای والدینی اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری متمرکز بر والد-‌کودک بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده‌ جسمی و شیوه‎های والدینی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 169-182]
 • رقابت طردشدگی و عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 59-77]
 • رگرسیون پیش‌بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی‌نگر در زوجین [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 241-251]
 • رگرسیون ریج سبک رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 25-34]
 • رگـرسیون کمترین مجذورهای متـداول پیش‌بینی غیبت کارکنان با استفاده از دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول و توبیت [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 231-239]
 • رگرسیون گام‌به‌گام سبک رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 25-34]
 • رگه‎های اخلاقی هویت اخلاقی: شناسایی و سنجش روایی رگه‎های اخلاقی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 378-367]
 • رگـه‌های پنج‌گانه شخصیت ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 367-376]
 • رگه های شخصیتی خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 155-164]
 • رگه‌های شخصیت پیش‌بینی ابعاد خودآگاهی بر مبنای رگه‌های شخصیت دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 361-370]
 • رگه‌های شخصیت مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سوءمصرف‌کننده مواد مخدر با دانشجویان غیرمصرف‌کننده [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 179-187]
 • رگه‌های شخصیت نقش رگه‌های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علّی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 219-235]
 • رگه‌های شخصیتی شبکه‌های عصبی مصنوعی : مدلی برای پیش‌بینی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 307-321]
 • رگه‌های شخصیتی نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 53-62]
 • رؤیا دو مدل ریاضی برای بررسی کنشهای مغز در زمینه بازسازی خاطره‌ها، فراموشی و نقش عواطف در شناخت [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 209-224]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم) [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 123-137]
 • روایی آزمون روان‌سنجی سیاهة شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 175-185]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 27-37]
 • روایی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 111-121]
 • روایی رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 377-386]
 • روایی ویژگیهای روان سنجی فرم کوتاه سیاهه حل مسئله اجتماعی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 147-154]
 • روایی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی در یک نمونه ایرانی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 343-353]
 • روایی گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 43-52]
 • روایی اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 287-298]
 • روایی اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 189-208]
 • روایی اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 259-265]
 • روایی رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 267-276]
 • روایی روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 157-168]
 • روایی ویژگی‌های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین) [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 235-225]
 • روایی ویژگی‎های روان‎سنجی سیاهه رتبه‎بندی رفتاری کنش‎های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 439-427]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 157-167]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 209-219]
 • روایی مقیاس هسته ارزشیابی خود: شکل‎گیری یک سازه [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 245-256]
 • روایی پرسشنامة معنای زندگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 331-333]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ‌ فارسی مقیاس ارزیابی توانمندی‌های دانش‌آموز دورکس [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 63-73]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 225-349]
 • روایی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی سیاهه تحول مثبت نوجوانان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 315-327]
 • روایی ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 373-387]
 • روایی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • روابط زناشویی اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 137-153]
 • روابط مادر-کودک کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش بستانی [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 5-13]
 • روابط موضوعی روابط موضوعی و مکانیزم‌های دفاعی در اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 3-14]
 • روایی تفکیکی روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه مرضی هاپکینز در نمونه‌های بالینی و بهنجار [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 69-79]
 • رواسازی ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20 تا 60 سال) [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 317-328]
 • رواسازی متقاطع پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 7-26]
 • روان‏بنه‎های شناختی نقش واسطه‌ای روان‌بنه‌های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه‌های مقابله با تعارض [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 83-92]
 • روان‌پویشی درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته با استفاده از روی‌آوردهای درمانگری دارویی و روان‌پویشی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 277-287]
 • روان‌پویشی روابط موضوعی و مکانیزم‌های دفاعی در اضطراب اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 3-14]
 • روان‌درمانگری روان پـویشی درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته با استفاده از روی‌آوردهای درمانگری دارویی و روان‌پویشی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 277-287]
 • روان‌سازه‌ نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی و خودمهارگری در رابطه بین روان‌سازه‌های سازش‎نایافته اولیه و کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 355-341]
 • روانسنجی ویژگیهای روانسنجی ماد‏‏ّه های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI- 13) [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 28-35]
 • روانسنجی آیا مدل اندازه‏ گیری راش برای همطرازسازی آزمونها کاربرد دارد؟ [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 50-67]
 • روان‌شناسی رنگ روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 19-26]
 • روانشناسی ورزش مقایسه بازخورد ورزشکاران دانش‌آموز و دانشجو و مربیان نسبت به روانشناسی ورزش [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 63-69]
 • روانشناسی ورزش ورزش و تحول روانی - اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 11-25]
 • روان‌شناسی ورزش نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 53-62]
 • روان‌شناسی ورزشی کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 15-27]
 • روانی‌فیزیولوژیک مقایسه‌ پاسخ‌های ضربان قلب افراد واجد سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ‌های مرتبط با دلبستگی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 366-355]
 • روان‌گسیختگی دو مدل ریاضی برای بررسی کنشهای مغز در زمینه بازسازی خاطره‌ها، فراموشی و نقش عواطف در شناخت [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 209-224]
 • روان نمایشگری اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 25-41]
 • روان‎نمایشگری اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]
 • روی‌آوردشناختی-رفتاری اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی-رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 45-54]
 • روی آورد شناختی-رفتاری اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 137-146]
 • روی‌آورد شناختی ـ رفتاری بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 245-252]
 • روی‌آورد شناختی‌ـ‌رفتاری اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کنش‌وری سازشی و اختلال‌های هیجانی‎ـ‎رفتاری دانش‎آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 409-419]
 • روتین‌های مثبت اثربخشی قصه‌گویی مبتنی بر دلبستگی بر کاهش مشکلات زمان خواب و بهبود رابطه کودک‌ـ‌مادر [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 273-284]
 • رویدادهای تنیدگی‏ زا سلامت و تنیدگی: پیامدهای زیست ‏شناختی و روانشناختی رویدادهای تنیدگی‏ زای زندگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 31-45]
 • رویدادهای زندگی تأثیر آموزش تنش‌زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 321-332]
 • رویدادهای زندگی سلامت و تنیدگی: پیامدهای زیست ‏شناختی و روانشناختی رویدادهای تنیدگی‏ زای زندگی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 31-45]
 • رویدادهای منفی زندگی آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • رویدادهـای ناخوشایند عام رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص و عام و کنش‌وری روان‌شناختی مثبت [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 108-128]
 • رویـدادهای ناخوشایند فرهـنگ‌پذیری خاص رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص و عام و کنش‌وری روان‌شناختی مثبت [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 108-128]
 • رورشاخ کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم‌یافته [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 155-167]
 • روش تدریس پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبکهای شناختی مستقل / وابسته به زمینه [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 119-126]
 • روشهای پیشگیری تأثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان‌طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 255-267]

ز

 • زلزله بم اختلال تنیدگی پس ضربه ای در بازماندگان زلزله بم [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 35-46]
 • زمان واکنش انتخابی رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 53-61]
 • زمان واکنش تمایزی رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 53-61]
 • زمان واکنش ساده رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 53-61]
 • زمینه یاب ارزشی شوارتز شناسایی محتوا و ساختار ارزشهای انسانی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 15-34]
 • زمینه‌یاب ارزشی شوارتز سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 299-318]
 • زنان اثربخشی آموزش نظم‌جویی هیجان بر کیفیت زندگی زنان واجد اضطراب [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 407-420]
 • زنان تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 249-268]
 • زنان ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 23-36]
 • زنان شاغل حمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی: وارسی یک مدل علّی در زنان شاغل [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 297-309]
 • زندانی تحول‌یافتگی من و اختلالهای شخصیت : مقایسه دو گروه زندانی و غیرزندانی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 177-187]
 • زوج مادر‎-‎کودک اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر - کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 354-343]
 • زوجین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 269-277]
 • زوجین پیش‌بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی‌نگر در زوجین [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 241-251]
 • زوجها بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 329-336]
 • زودانگیختگی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 111-121]

س

 • ساخت ساخت و هنجاریابی آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی برای دانشجویان [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 197-187]
 • ساخت‏دهی زمانی تاثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت‏ دهی زمانی (ضرب ‏آهنگ) [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 31-48]
 • ساختار عاملِی ساختار عاملِی فهرست تنِیدگِی ناشِی از انتظارهاِی تحصِیلِی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 387-398]
 • ساختار عاملی ساختار عاملی و همسانی درونی زیرمقیاس هویت سیاهه مراحل روانی اجتماعی اریکسون [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 169-177]
 • ساختار عاملی ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 307-315]
 • ساختار عاملی ویژگی‎های روان‎سنجی سیاهه رتبه‎بندی رفتاری کنش‎های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 439-427]
 • ساختار عاملی ساختار عاملی و همسانی درونی یک مقیاس هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 147-153]
 • ساختار عاملی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 101-111]
 • ساختار کلاس مدل علّی تأثیر ساختار کلاس بر فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 309-322]
 • ساخت و استانداردسازی ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 373-387]
 • سازش یافتگی روان‌شناختی پذیرش همسر و سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 373-383]
 • سازش نایافتگی تحصیلی ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 373-387]
 • سازگاری اجتماعی رابطه سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 181-194]
 • سازگاری اجتماعی نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 383-392]
 • سازگاری روان‎شناختی نقش واسطه‎ای حرمت خود در رابطه بین جهت‎‎گیری‎های دلبستگی و سازگاری روان‎شناختی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 139-151]
 • سازگاری زناشویی رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 319-330]
 • سالمندان مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 139-148]
 • سالمندان اثربخشی خاطره‌پردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 182-202]
 • سالمندان نقش تعدیل کننده سبک های مقابله ای در رابطۀ بین سبک های دلبستگی با وسواس مرگ سالمندان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 461-473]
 • سال‌های اولیه زندگی عادت‎های غذایی سال‌های اولیه زندگی و سبک‌های دلبستگی در دختران فربه [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 351-364]
 • سالهای زندگی مشترک ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 60-74]
 • سیاهة تحول مثبت نوجوانان ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی سیاهه تحول مثبت نوجوانان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 315-327]
 • سیاهة تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش‌آموزان تیز هوش و غیرتیزهوش [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 291-303]
 • سیاهة حرمت خود کودکان ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 225-349]
 • سیاهه افسردگی بک‌ـ‌نسخة نوجوان تحلیل روان‌سنجی مقیاس ارزیابی‌های کودکان خردسال از تعارض بین ‌والدینی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 389-379]
 • سیاهه پنج عاملی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سوءمصرف‌کننده مواد مخدر با دانشجویان غیرمصرف‌کننده [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 179-187]
 • سیاهه خودنظم‎جویی تحلیل عاملی تأییدی و اعتباریابی سیاهه خودنظم‎جویی نوجوانان [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 395-406]
 • سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‌وری اجرایی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم) [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 123-137]
 • سیاهه سبک هویت تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 237-248]
 • سیاهه شناختارهای کمال‌گرایی چندبُعدی آزمون روان‌سنجی سیاهة شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 175-185]
 • سبک یادگیری همگرا رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 137-144]
 • سبک یادگیری واگرا رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 137-144]
 • سبک دلبستگی ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 311-321]
 • سبک دلبستگی نقش سبک‎های دلبستگی در ارجحیت ملاک‎های انتخاب همسر [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 415-405]
 • سبک رهبری سبک رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 25-34]
 • سبک زندگی مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 139-148]
 • سبک زندگی ایجاد پایداری هیجانی براساس تلفیق آموزش تنش‌زدایی تدریجی و مهارتهای آرام‌سازی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 48-60]
 • سبک شناختی مستقل از زمینه رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 137-144]
 • سبک شناختی وابسته به زمینه رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 137-144]
 • سبـک‌شناختی وابسته و مستقل از زمینـه پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبکهای شناختی مستقل / وابسته به زمینه [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 119-126]
 • سبک مقابله‌ای اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 189-208]
 • سبک‌های یادگیری رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 189-196]
 • سبک‌های اسنادی نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 385-395]
 • سبک‌های تصمیم‌گیری مادی‎گرایی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‎شده، حرمت خود و سبک‎های تصمیم‎گیری در نوجوانان [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 29-35]
 • سبکهای تفکر نقش رگه‌های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علّی [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 219-235]
 • سبک‌‌های تفکر رابطه سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 297-306]
 • سبکهای حل مسأله بررسی سبکهای حل مسأله و ترس از ابراز وجود، در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 55-65]
 • سبکهای حل مسئله هوش هیجانی و سبکهای حل مسئله در معتادان [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 361-369]
 • سبک‌‌های حل مسئله شیوه‌های والدگری و پرخاشگری: نقش واسطه‌ای سبک‌‌های حل مسئله [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 173-186]
 • سبکهای دفاعی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • سبکهای دلبستگی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی-رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 45-54]
 • سبکهای دلبستگی هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 49-56]
 • سبکهای دلبستگی سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 225-235]
 • سبک های دلبستگی نقش تعدیل کننده سبک های مقابله ای در رابطۀ بین سبک های دلبستگی با وسواس مرگ سالمندان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 461-473]
 • سبک‏ های دلبستگی رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و تاب‏‌آوری: نقش واسطه‌‏ای هوش هیجانی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 436-425]
 • سبک‌های دلبستگی رابطه سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 181-194]
 • سبک‌های دلبستگی اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک‌های دلبستگی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 363-375]
 • سبک‌های دلبستگی رابطه سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 177-188]
 • سبک‌های دلبستگی عادت‎های غذایی سال‌های اولیه زندگی و سبک‌های دلبستگی در دختران فربه [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 351-364]
 • سبک‎های دلبستگی رابطة سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه‌گری احساس شرم و گناه [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 155-172]
 • سبکهای دلبستگی (ایمن سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 347-353]
 • سبکهای شوخ‌طبعی سبکهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت [دوره 6، شماره 22، 1389-1388]
 • سبکهای شوخ‌طبعی سبکهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 159-169]
 • سبک‌های فرزندپروری پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 197-206]
 • سبک‎های فرزندپروری ادراک‌شده سبک‎های فرزندپروری ادراک‌شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 249-262]
 • سبکهای مقابله رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 279-287]
 • سبکهای مقابله سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 225-235]
 • سبکهای مقابله نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 249-257]
 • سبک‌های مقابله آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • سبک‌های مقابله‎ای تحلیل کانونی رابطة بازخورد‌های ناکارآمد مادران با خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 205-212]
 • سبکهای مقابله با تنیدگی پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 159-168]
 • سبک‌های هویت مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت: نقش واسطه‎ای ناگویی هیجانی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 165-173]
 • سبک هویت سبک‌های هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی: نقش واسطه‌ای تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 61-71]
 • سبک والدگری رابطه سبک دلبستگی و شیوه‌های والدگری ادراک شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 305-313]
 • سبک والدگری سبک‌های والدگری و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌گر خودپنداشت یا حرمت خود؟ [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 143-155]
 • سخنرانی تأثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان‌طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 255-267]
 • سخنرانی پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبکهای شناختی مستقل / وابسته به زمینه [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 119-126]
 • سخنرانی مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 421-431]
 • سرای سالمندان مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 139-148]
 • سرآمد شواهد تجربی از تعامل متن و خواننده در دانش‌آموزان جهشی پایة چهارم: آیا سواد خواندن معیاری برای تسریع تحصیلی محسوب می‌شود؟ [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 135-146]
 • سردرد تنشی مزمن آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد؟ [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 149-157]
 • سرزندگی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • سرزندگی تحصیلی تبیین علّی سرزندگی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ا‌ی ابرازگری هیجانی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 257-269]
 • سرسختی سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 352-360]
 • سرسختی نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 107-120]
 • سرطان ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 285-295]
 • سرطان پستان نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 237-248]
 • سرطان سینه اثربخشی مداخله آموزشی روان‌شناختی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 351-371]
 • سرطان سینه گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 201-213]
 • سرعت ارتجالی تاثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت‏ دهی زمانی (ضرب ‏آهنگ) [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 31-48]
 • سرمایه روان‌شناختی شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 313-324]
 • سرمایه روان‌شناختی آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • سرمایه‌گذاری رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 319-330]
 • سرمایه‌های تحولی رابطه بین حمایت‎های اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه‎های تحولی [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 175-188]
 • سطح تحصیلات خشم در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 279-295]
 • سطح تحصیلات مادر تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش تعدیل کننده سطح تحصیلات مادر و جنس دانش آموز [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 55-60]
 • سطح نگرش سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 247-258]
 • سیگار کشیدن اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 111-120]
 • سلامت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت‌های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جنس و سن [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 271-281]
 • سلامت تعارض زناشویی و نقش مزاج کودک [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 137-147]
 • سلامت جسمانی کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 123-136]
 • سلامت جسمانی فشار شغلی و بهزیستی عاطفی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 215-225]
 • سلامت جسمانی رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 237-248]
 • سلامت روانـی همسرآزاری و سلامت روانی: نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 69-79]
 • سلامت روانی مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 139-148]
 • سلامت روانی دلبستگی ادراک‌شدة دوران کودکی، فرایند سازشی تصور از خدا و خودپنداشت در مدل سلامت روانی: مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 187-200]
 • سلامت روانی ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سلامت روانی و شادکامی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 363-371]
 • سلامت روانی رابطه سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 177-188]
 • سلامت روانی پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 197-206]
 • سلامت روانی آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟ [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 83-94]
 • سلامت روانی ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی و پیشنهاد شیوه‌های مداخله‌گری [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 355-365]
 • سلامت روانی تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 43-52]
 • سلامت روانی رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی [دوره 3، شماره 11، 1386-1385، صفحه 237-248]
 • سلامت روانی خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 89-100]
 • سلامت روانی رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 35-42]
 • سلامت روانی فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 39-50]
 • سلامت روانی پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 159-168]
 • سلامت روانشناختی فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 15-23]
 • سلامت عمومـی آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 187-192]
 • سلامت عمومی نقش راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 257-267]
 • سلامت عمومی باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 97-107]
 • سلامت عمومی تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه‌دار دارای کودکان خردسال [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 171-184]
 • سلسله مراتب ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • سلسله مراتب ارزشی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 299-318]
 • سن تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 53-67]
 • سن مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 155-166]
 • سن وابستگی هیجانی و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 38-49]
 • سن تأثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‎گیری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 172-165]
 • سن ازدواج نقش ارزش‎های فرهنگی در ترجیح‌های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 421-429]
 • سنجش روایی هویت اخلاقی: شناسایی و سنجش روایی رگه‎های اخلاقی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 378-367]
 • سهل‌گیری اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر تعامل والد-کودک [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 14-3]
 • سوءمصرف مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سوءمصرف‌کننده مواد مخدر با دانشجویان غیرمصرف‌کننده [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 179-187]
 • سوء مصرف دارو تأثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان‌طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 255-267]
 • سوءمصرف مواد رابطه خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارت‌های اجتماعی با سوء مصرف مواد [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 73-81]
 • سوء مصرف مواد مخدر سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 323-333]
 • سواد تحول عادت‌های شمارش با انگشتان در کودکان خردسال: نقش سواد و دست برتری [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 157-166]
 • سواد خواندن شواهد تجربی از تعامل متن و خواننده در دانش‌آموزان جهشی پایة چهارم: آیا سواد خواندن معیاری برای تسریع تحصیلی محسوب می‌شود؟ [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 135-146]
 • سودمندی ادراک شده روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 35-44]
 • سودمندی ادراک‌شده چشم‌انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای خود‌نظم‌جویی بلندمدت و ادراک سودمندی تکالیف تحصیلی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 121-134]
 • سوگیری توجه نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 26-37]
 • سوگیری حافظه نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 26-37]

ش

 • شاخص ادراکی ـ تفکری رورشاخ و نارسایی پردازش خبر در بیماران افسرده [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 185-196]
 • شاخص افسردگی اعتباریابی شاخص افسردگی و شاخص مقابله نارسا در آزمون رورشاخ [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 16-30]
 • شاخص توده بدنی خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 86-97]
 • شاخص مقابله نارسا اعتباریابی شاخص افسردگی و شاخص مقابله نارسا در آزمون رورشاخ [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 16-30]
 • شادکامی شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 313-324]
 • شادکامی اعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 159-168]
 • شادکامی اثربخشی خاطره‌پردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 182-202]
 • شادکامی ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سلامت روانی و شادکامی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 363-371]
 • شادکامی فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 61-69]
 • شانس خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 89-100]
 • شبکه‌هـای عصبی مصنوعی شبکه‌های عصبی مصنوعی : مدلی برای پیش‌بینی [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 307-321]
 • شخصیت رابطۀ شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود‎تعیین‎کنندگی [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 275-284]
 • شخصیت نقش رگه قدردانی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 75-85]
 • شیرخوار ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 351-359]
 • شیرخوار آگاهی بین‌ذهنی: طراحی بستة آموزشی مادر- شیرخوار و بررسی اثربخشی آن [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 17-27]
 • شرم همدلی و رفتارهای جامعه‌پسند: نقش واسطه‌ای هیجان‌های اخلاقی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 261-272]
 • شکایتهای جسمانی اثر بخشی یک الگوی جدید درمانگری شناختی – اجتماعی بر کودکان پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 68-75]
 • شکوفایی آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟ [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 83-94]
 • شناخت روابط ساده و چندگانه ویژگی‌های شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواس‌ـ‌بی‎اختیاری [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 3-17]
 • شناخت نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‎دهی شناختی‌هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 5-16]
 • شناخت اجتماعی تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‌‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 269-284]
 • شناخت‌درمانگری آموزش محور گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 201-213]
 • شناخت‌‌درمانگری مبتنی بر ذهن‌‌آگاهی اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 305-314]
 • شناخت ـ رفتاردرمانگری خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 277-285]
 • شناخت ـ رفتار درمانگری گروهی درمانگری افسردگی : تألیف شناخت ـ رفتار درمانگری گروهی، مهارت آموزی والدین و جلسه‌های مشترک نوجوانان ـ والدین [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 323-332]
 • شن‌بازی درمانگری اثربخشی شن‌بازی درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 147-157]
 • شوارتز ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 299-309]
 • شیوة آشنایی ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 60-74]
 • شوخ‌طبعی آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 227-236]
 • شیوه‌نامة انجمن روانشناسی امریکا شیوه مستندسازی منابع در متون علمی (قسمت دوم) [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 137-142]
 • شیوه‌نامة انجمن روانشناسی امریکا شیوه مستندسازی منابع در متون علمی (قسمت اول) [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 55-58]
 • شیوه‌های خواباندن شیوه‌های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 237-248]
 • شیوههای والدگری نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 107-120]
 • شیوه‌های والدگری هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال گرایی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 75-82]
 • شیوه‌‌های والدگری شیوه‌های والدگری و پرخاشگری: نقش واسطه‌ای سبک‌‌های حل مسئله [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 173-186]

ص

 • صبر رابطه دین‌داری و امید: نقش واسطه‌ای صبر [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 435-444]
 • صلاحیت نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • صلاحیت راهبردی تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 10-27]
 • صلاحیت راهبردی تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 109-122]
 • صمیمیت اجتماعی اعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 159-168]

ض

 • ضرایب اقلیدسی ضرایب توافق بین درجه بندی‌کنندگان [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 103-108]
 • ضرایب همخوانی ضرایب توافق بین درجه بندی‌کنندگان [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 103-108]
 • ضرب‏آهنگ تاثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت‏ دهی زمانی (ضرب ‏آهنگ) [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 31-48]
 • ضرب‏آهنگ شنیداری تاثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت‏ دهی زمانی (ضرب ‏آهنگ) [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 31-48]
 • ضربان قلب مقایسه‌ پاسخ‌های ضربان قلب افراد واجد سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ‌های مرتبط با دلبستگی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 366-355]
 • ضریب همانندی تعمیم‌یافته ضرایب توافق بین درجه بندی‌کنندگان [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 103-108]

ط

 • طراز شناختی تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 121-131]
 • طرح تک آزمودنی خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 277-285]
 • طرحواره‏های اولیه حافظه تاریخچه شخصی و طرحواره‏‌های اولیه در کودکان آزاردیده: پیش‌بینی کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 19-30]
 • طرد اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر تعامل والد-کودک [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 14-3]
 • طردشدگی طردشدگی و عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 59-77]
 • طردشدگی از سوی همسالان تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن [دوره 6، شماره 21، 1389-1388، صفحه 7-14]

ظ

 • ظهور بزرگسالی ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 3-16]

ع

 • عادت‎های غذایی عادت‎های غذایی سال‌های اولیه زندگی و سبک‌های دلبستگی در دختران فربه [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 351-364]
 • عادت‌های شمارش با انگشتان تحول عادت‌های شمارش با انگشتان در کودکان خردسال: نقش سواد و دست برتری [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 157-166]
 • عارض زناشویی تعارض زناشویی و نقش مزاج کودک [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 137-147]
 • عاطفه مثبت و منفی مقایسه نظام‌های مغزی-رفتاری و عاطفه مثبت و منفی در مبتلایان به ‎سردردهای میگرنی و افراد سالم [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 195-208]
 • عاطفه مثبت و منفی سبکهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 159-169]
 • عاملیت انسانی نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی‌های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 33-44]
 • عدالت سازمانی طردشدگی و عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 59-77]
 • عشق‎پذیری نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 225-236]
 • عقب‌مانده ذهنی تعاملهای اجتماعی و رفتار تکراری کودکان درخودمانده و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 39-47]
 • عقب‌مانده عقلی خشم در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 279-295]
 • علوم رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر» [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 207-219]
 • عملیات انتزاعی تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 131-174]
 • عملیات انتزاعی تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 121-131]
 • عملیات طبقه‌بندی شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 91-101]
 • عملکرد تحصیلی نقش هدف‎های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه‌گری انتظار پیامد و یادگیری خود‌نظم‌جو [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 339-350]
 • عواطف مثبت و منفی کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 123-136]
 • عواطف مثبت و منفی نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین ‌تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 305-289]
 • عوامل تنیدگی‎زای نقش‌ شغلی تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 393-408]

غ

 • غیبت کارکنان پیش‌بینی غیبت کارکنان با استفاده از دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول و توبیت [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 231-239]
 • غیرکاربر کاربران اینترنت و افسردگی [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 131-136]

ف

 • فاصله سنی مشکلات درونی‎سازی‏شده و برونی‎سازی‏شده‌ درکودکان: ترتیب تولد و فاصله سنی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 187-173]
 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات همه‌گیری شناسی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 329-342]
 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 39-50]
 • فراتحلیل فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 61-69]
 • فراتحلیل فراتحلیل اثربخشی مداخله‏ های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 141-121]
 • فراتحلیل فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 249-260]
 • فراحافظه مقایسه حافظه ‌آینده‌نگر و فراحافظه افراد بهنجار و مبتلا به اختلال وسواس‌ـ‌‌بی‌اختیاری در جمعیت غیربالینی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 55-66]
 • فرافکنی تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 345-354]
 • فرایند خانواده پیش‌بینی نشانه‌های درونی‌سازی و برونی‌سازی‌ در نوجوانان بر اساس ادراک محتوا و فرایند خانواده [دوره 14، شماره 54، 1397-1396، صفحه 203-214]
 • فرایندهای خانواده خودناتوان‌سازی براساس فرایندهای خانواده: اثر واسطه‎ای خودکارآمدی تحصیلی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 404-391]
 • فرایندهای خودشناختی نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 145-156]
 • فرایندهای نظام خود نقش واسطهای فرایندهای نظام خود و هیجانهای تحصیلی در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و درگیری تحصیلی [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 13-28]
 • فرایندهای نظام خود رابطۀ بافت اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی: نقش واسطه‎ای فرایندهای نظام خود، انگیزش و هیجان‎های تحصیلی [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 37-51]
 • فرایند و محتوای خانواده نقش واسطه‌ای روان‌بنه‌های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه‌های مقابله با تعارض [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 83-92]
 • فرزندان تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 375-367]
 • فرسودگی رابطه کمال گرایی و فرسودگی در ورزشکاران نخبه دارای معلولیت‌های جسمانی-حرکتی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 157-167]
 • فرسودگی تحصیلی رابطه بین ادراک محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی از طریق واسطه‌گری ذهن‌آگاهی: مدل‌یابی ساختاری [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 73-61]
 • فرسودگی تحصیلی نقش هدف‎های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه‌گری انتظار پیامد و یادگیری خود‌نظم‌جو [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 339-350]
 • فرسودگی تحصیلی نقش واسطه‌ای هیجان‏ های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 273-286]
 • فرسودگی تحصیلی مدل علّی تأثیر ساختار کلاس بر فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 309-322]
 • فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی میانسالی: یک رویداد تحولی بالقوه [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 279-289]
 • فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 15-23]
 • فرسودگی شغلی بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی [دوره 2، شماره 5، 1385-1384، صفحه 43-53]
 • فرم کوتاه MMPI نسخة فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI [دوره 1، شماره 4، 1384-1383، صفحه 63-73]
 • فرم نوجوان ساختار عاملی تأییدی و اعتباریابی پرسشنامه تعارض والد‎ـ‎نوجوان(فرم نوجوان) [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 411-397]
 • فرهنگ تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 249-268]
 • فرهنگ ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 23-36]
 • فزون‌کنشی تحول کنش‎های اجرایی در کودکان بهنجار و فزون ‌کنش: از پیش‌‌‌‌‌دبستان تا پایان دبستان [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 209-218]
 • فزون‌کنشی رابطه نشانه‌های فزون‌کنشی و ابعاد هویت: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 309-319]
 • فشار شخصی تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 393-408]
 • فشار شغلی تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی: اثر واسطه‎ای هسته ارزشیابی‎های خود [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 103-121]
 • فشار شغلی فشار شغلی و بهزیستی عاطفی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 215-225]
 • فعالیت جسمانی خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 86-97]
 • فهرست افسردگی بک اعتباریابی شاخص افسردگی و شاخص مقابله نارسا در آزمون رورشاخ [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 16-30]
 • فهرست تنِیدگِی ناشِی از انتظارهاِی تحصِیلِی ساختار عاملِی فهرست تنِیدگِی ناشِی از انتظارهاِی تحصِیلِی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 387-398]
 • فهرست شادکامی آکسفورد اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 287-298]

ق

 • قابلیت اعتماد اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 111-120]
 • قالب آموزشی موجز مدیریت تقسیم - توجه و افزونگی در محیطهای یادگیری چند رسانه ای: شواهدی بر سامانه های پردازش دوگانه در حافظه کاری [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 27-41]
 • قدرت رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 319-330]
 • قدردانی نقش رگه قدردانی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 75-85]
 • قصه گویی قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 295-306]
 • قصّه گویی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‎گویی بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده کودکان [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 249-257]
 • قصه‌گویی مبتنی بر دلبستگی اثربخشی قصه‌گویی مبتنی بر دلبستگی بر کاهش مشکلات زمان خواب و بهبود رابطه کودک‌ـ‌مادر [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 273-284]
 • قضاوت ِاحساسِ دانستن مقایسه حافظه ‌آینده‌نگر و فراحافظه افراد بهنجار و مبتلا به اختلال وسواس‌ـ‌‌بی‌اختیاری در جمعیت غیربالینی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 55-66]
 • قضاوت اخلاقی تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1384-1383، صفحه 1-13]
 • قلدری مقایسه مهارت‌های اجتماعی و مشکلات روان‌شناختی در دانش‌آموزان قلدر، قربانی و عدم درگیر [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 201-210]

ک

 • کارآفرینی کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 125-135]
 • کارآفرینی رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی [دوره 2، شماره 8، 1385-1384، صفحه 267-276]
 • کاربر کاربران اینترنت و افسردگی [دوره 2، شماره 6، 1385-1384، صفحه 131-136]
 • کارمندان وابستگی هیجانی و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 3، 1384-1383، صفحه 38-49]
 • کارمندان اندازه‎های عوامل تنیدگی‎زای شغلی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‎گذاری [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 113-115]
 • کاهش پرخاشگری تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1391-1390، صفحه 167-175]
 • کتاب درسی نقشهای زنان و مردان در کتابهای فارسی دورة ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1386-1385، صفحه 25-34]
 • کتابهای درسی تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 357-366]
 • کیفیت ارتباط ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 47-60]
 • کیفیت دلبستگی ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 351-359]
 • کیفیت رابطه نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 17-32]
 • کیفیت زندگی حافظه تاریخچه شخصی و طرحواره‏‌های اولیه در کودکان آزاردیده: پیش‌بینی کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 19-30]
 • کیفیت زندگی اثربخشی مداخله آموزشی روان‌شناختی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 351-371]
 • کیفیت زندگی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت‌های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جنس و سن [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 271-281]
 • کیفیت زندگی اثربخشی خاطره‌پردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 182-202]
 • کیفیت زندگی ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20 تا 60 سال) [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 317-328]
 • کیفیت زندگی سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 352-360]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش مهارت‎های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 71-79]
 • کیفیت زندگی نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی و خودمهارگری در رابطه بین روان‌سازه‌های سازش‎نایافته اولیه و کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 44، 1394-1393، صفحه 355-341]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش نظم‌جویی هیجان بر کیفیت زندگی زنان واجد اضطراب [دوره 13، شماره 52، 1396-1395، صفحه 407-420]
 • کیفیت زندگی نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 237-248]
 • کمال گرایی کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی [دوره 7، شماره 26، 1390-1389، صفحه 123-136]
 • کمال‌گرایی کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 15-27]
 • کمال‌گرایی هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال گرایی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 75-82]
 • کمال‌گرایی کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 269-276]
 • کمال‌گرایی کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی [دوره 5، شماره 17، 1388-1387، صفحه 7-17]
 • کمال‌گرایی نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه های افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 229-243]
 • کمال‌گرایی نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری در رابطة بین آسیب‌های کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب [دوره 14، شماره 55، 1397-1396، صفحه 235-247]
 • کمال‌گرایی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس [دوره 15، شماره 57، 1398-1397، صفحه 17-32]
 • کمال‎گرایی ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه [دوره 9، شماره 35، 1392-1391، صفحه 283-295]
 • کمال‌گرایی مثبت رابطه کمال گرایی و فرسودگی در ورزشکاران نخبه دارای معلولیت‌های جسمانی-حرکتی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 157-167]
 • کمال‌گرایی مثبت آزمون مدل رابطه کمال‌گرایی مثبت و رویدادهای منفی زندگی با سبک‌های مقابله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 419-434]
 • کمال‏گرایی مثبت بررسی رابطة کمال‏ گرایی و حرمت‏ خود در دانش‏ آموزان پیش‏ دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 20-30]
 • کمال‌گرایی منفی رابطه کمال گرایی و فرسودگی در ورزشکاران نخبه دارای معلولیت‌های جسمانی-حرکتی [دوره 9، شماره 34، 1392-1391، صفحه 157-167]
 • کمال‏گرایی منفی بررسی رابطة کمال‏ گرایی و حرمت‏ خود در دانش‏ آموزان پیش‏ دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1384-1383، صفحه 20-30]
 • کمرویی الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 141-150]
 • کمرویی آیا افراد کمرو فاقد مهارتهای ارتباطی‌اند؟ [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 123-135]
 • کمّی‌سازی درون گنجی شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 91-101]
 • کمک‌طلبی تحصیلی دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی [دوره 16، شماره 61، 1398-1399، صفحه 49-60]
 • کنجکاوی نقش واسطه‌ای خلاقیت فردی در رابطه‌ کنجکاوی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی [دوره 13، شماره 51، 1396-1395، صفحه 297-308]
 • کنش اجرایی اثربخشی برنامه رایانه‌‏یار حافظه کاری بر بهبود کنش‎های اجرایی دانش‏‌آموزان ناشنوا [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 51-60]
 • کنشهای اجرایی بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 231-243]
 • کنشهای اجرایی کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 27-38]
 • کنشهای اجرایی نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 187-200]
 • کنشهای اجرایی کنش‌های اجرایی در کودکان پایۀ اول ابتدایی با و بدون تجربۀ پیش‌دبستان [دوره 14، شماره 56، 1397-1396، صفحه 405-418]
 • کنش‌های اجرایی تحول کنش‎های اجرایی در کودکان بهنجار و فزون ‌کنش: از پیش‌‌‌‌‌دبستان تا پایان دبستان [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 209-218]
 • کنش‌های اجرایی نقش کنش‌‌های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 86-75]
 • کنش‎های اجرایی کنش‎های اجرایی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به ام‎اس (مولتیپل اسکلروزیس یا فلج چندگانه) [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 395-387]
 • کنش‎های اجرایی ویژگی‎های روان‎سنجی سیاهه رتبه‎بندی رفتاری کنش‎های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 439-427]
 • کنش‌های اجرایی (حافظه کاری و برنامه‌ریزی–سازمان‌دهی ) اثر‌بخشی آموزش خودنظم‎دهی بر کنش‎های اجرایی دانش‎آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 12، شماره 45، 1395-1394، صفحه 59-51]
 • کنش‌وری خانوادگی کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل‌آفرین در نوجوانی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 207-217]
 • کنش‌وری خانواده نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 385-395]
 • کنش‌وری خانواده دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و مقابله مذهبی [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 221-234]
 • کنش‌وری روان‌شناختی مثبت رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص و عام و کنش‌وری روان‌شناختی مثبت [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 108-128]
 • کنش‌وری سازشی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کنش‌وری سازشی و اختلال‌های هیجانی‎ـ‎رفتاری دانش‎آموزان [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 409-419]
 • کنفرانس تقویم مجامع ملی و بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 221-221]
 • کودک شیوه‌های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله [دوره 10، شماره 39، 1393-1392، صفحه 237-248]
 • کودک مشکلات درونی‎سازی‏شده و برونی‎سازی‏شده‌ درکودکان: ترتیب تولد و فاصله سنی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 187-173]
 • کودک اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده‌محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 367-378]
 • کودک آزاری حافظه تاریخچه شخصی و طرحواره‏‌های اولیه در کودکان آزاردیده: پیش‌بینی کیفیت زندگی [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 19-30]
 • کودک‌‌آزاری اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری متمرکز بر والد-‌کودک بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده‌ جسمی و شیوه‎های والدینی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 169-182]
 • کودکان اثربخشی شن‌بازی درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 147-157]
 • کودکان تحول حافظه کاذب در کودکان [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 365-375]
 • کودکان اثربخشی نمایش درمانگری در کاهش احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی [دوره 5، شماره 18، 1388-1387، صفحه 111-117]
 • کودکان اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری [دوره 4، شماره 14، 1387-1386، صفحه 115-123]
 • کودکان تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 53-67]
 • کودکان تست تصاویر ناکامی روزنزویگ، فرم کودکان: نسخه فارسی (قسمت اول) محتوا، سازه‎ها و مفاهیم، و تصاویر [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 219-213]
 • کودکان تحول هیجانی کودکان درخودمانده بر اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 133-142]
 • کودکان اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین بر نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان [دوره 15، شماره 58، 1398-1397، صفحه 127-137]
 • کودکان 36-12 ماهه رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان [دوره 8، شماره 29، 1391-1390، صفحه 55-66]
 • کودکان ایرانی و لبنانی قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی [دوره 6، شماره 24، 1389-1388، صفحه 295-306]
 • کودکان آزاردیده جسمی اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری متمرکز بر والد-‌کودک بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده‌ جسمی و شیوه‎های والدینی [دوره 13، شماره 50، 1396-1395، صفحه 169-182]
 • کودکان آسیب‌دیده‌ از سرپرستی اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب‌دیده از سرپرستی [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 371-381]
 • کودکان پیش دبستان تأثیر آموزش موسیقی در مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش‌دبستان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 245-254]
 • کودکان پیش دبستانی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم) [دوره 10، شماره 38، 1393-1392، صفحه 123-137]
 • کودکان پیش دبستانی تأثیر نمایش خلاق بر تحول اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 405-413]
 • کودکان پیش دبستانی مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتار کودکان پیش دبستانی ایرانی [دوره 4، شماره 16، 1387-1386، صفحه 333-343]
 • کودکان پیش ‏دبستانی بازی درمانگری بی‌رهنمود در کودکان مبتلا به مشکلات درونی سازی شده [دوره 4، شماره 15، 1387-1386، صفحه 267-276]
 • کودکان پیش‌دبستانی اثربخشی قصه‌گویی مبتنی بر دلبستگی بر کاهش مشکلات زمان خواب و بهبود رابطه کودک‌ـ‌مادر [دوره 11، شماره 43، 1394-1393، صفحه 273-284]
 • کودکان پیش‌دبستانی تحول مفهوم عامل انسان و غیر انسان بر مبنای نظریه ذهن: بررسی چگونگی اسناد باورهای غلط به انسان، خدا، فرشته و جادوگر [دوره 7، شماره 28، 1390-1389، صفحه 339-351]
 • کودکان پیش‌دبستانی ویژگی‌های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین) [دوره 12، شماره 47، 1395-1394، صفحه 235-225]
 • کودکان پیش‎دبستانی اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر - کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 354-343]
 • کودکان پیش‎دبستانی ویژگی‎های روان‎سنجی سیاهه رتبه‎بندی رفتاری کنش‎های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‎دبستانی [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 439-427]
 • کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی تحول کنش‎های اجرایی در کودکان بهنجار و فزون ‌کنش: از پیش‌‌‌‌‌دبستان تا پایان دبستان [دوره 11، شماره 42، 1394-1393، صفحه 209-218]
 • کودکان خیابانی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی دارای ختلال‌های برونی‌سازی‌شده [دوره 11، شماره 41، 1394-1393، صفحه 43-54]
 • کودکان خردسال تحول مهارت‌های خودیاری در کودکان خردسال [دوره 8، شماره 32، 1391-1390، صفحه 355-362]
 • کودکان درخودمانده اثربخشی آموزش مدیریت رفتار بر تنیدگی والدینی مادران کودکان درخودمانده [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 269-277]
 • کودکان عادی بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 231-243]
 • کودکان مهدکودکی پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع [دوره 7، شماره 25، 1390-1389، صفحه 7-26]
 • کودکان و نوجوانان با آسیب بینایی نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی [دوره 7، شماره 27، 1390-1389، صفحه 219-230]
 • کودک پیش دبستانی کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش بستانی [دوره 9، شماره 33، 1392-1391، صفحه 5-13]
 • کودک خردسال تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه‌دار دارای کودکان خردسال [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 171-184]
 • کودک درخودمانده مقایسه اثربخشی رفتار‌درمانگری و گفتار‌درمانگری در تحول مهارت‏های ارتباطی کودکان در‏خود‏مانده [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 164-155]

گ

 • گروه‌درمانی تعاملی اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی [دوره 15، شماره 60، 1398-1397، صفحه 379-390]
 • گروه درمانگری شناختی‌ـ‌‌هستی‌نگر گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه [دوره 6، شماره 23، 1389-1388، صفحه 201-213]
 • گروه درمـانگری عقلانی ـ هیجـانی ـ رفتـاری اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان [دوره 4، شماره 13، 1387-1386، صفحه 25-41]
 • گروهه‌های ضربی شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی [دوره 3، شماره 10، 1386-1385، صفحه 91-101]
 • گشتالـت‌درمـانگری اثربخشی معنادرمانگری و گشتالت درمانگری در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری [دوره 5، شماره 19، 1388-1387، صفحه 251-259]
 • گفتار درمانگری مقایسه اثربخشی رفتار‌درمانگری و گفتار‌درمانگری در تحول مهارت‏های ارتباطی کودکان در‏خود‏مانده [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 164-155]
 • گفت‌وشنود الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 141-150]
 • گناه همدلی و رفتارهای جامعه‌پسند: نقش واسطه‌ای هیجان‌های اخلاقی [دوره 15، شماره 59، 1398-1397، صفحه 261-272]

م

 • مادر ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر [دوره 10، شماره 40، 1393-1392، صفحه 351-359]
 • مادر آگاهی بین‌ذهنی: طراحی بستة آموزشی مادر- شیرخوار و بررسی اثربخشی آن [دوره 10، شماره 37، 1393-1392، صفحه 17-27]
 • مادران تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان [دوره 12، شماره 48، 1395-1394، صفحه 375-367]
 • مادران اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بر ارتقای تعامل والد-کودک [دوره 13، شماره 49، 1396-1395، صفحه 57-69]
 • مادر پرستار تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه‌دار دارای کودکان خردسال [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 171-184]
 • مادر خانه‌دار تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه‌دار دارای کودکان خردسال [دوره 2، شماره 7، 1385-1384، صفحه 171-184]
 • مادر و کودک اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان [دوره 5، شماره 20، 1388-1387، صفحه 333-342]
 • مادی‌گرایی مادی‎گرایی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‎شده، حرمت خود و سبک‎های تصمیم‎گیری در نوجوانان [دوره 14، شماره 53، 1397-1396، صفحه 29-35]
 • میانسالی فرسودگی شغلی میانسالی: یک رویداد تحولی بالقوه [دوره 8، شماره 31، 1391-1390، صفحه 279-289]
 • مباحثه‌طلبی مباحثه‌طلبی: نقش برون‌گردی، باورهای معرفت‌شناسی و نیاز به شناخت [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 401-410]
 • متغیرهای مرتبط با درد نقش رابطه مادر-فرزند و متغیرهای مرتبط با درد در میزان افسردگی مادران مبتلا به بیماری‌های مزمن [دوره 9، شماره 36، 1392-1391، صفحه 389-399]
 • متن تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران [دوره 3، شماره 12، 1386-1385، صفحه 357-366]
 • مجامع تقویم مجامع ملی و بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1395-1394، صفحه 221-221]
 • مجله‌های علمی ـ پژوهشی روان‌شناسی تحلیل محتوای مجله های علمی-پژوهشی روان شناختی ایران: موضوع و روشهای پژوهش [دوره 6، شماره 22، 1389-1388، صفحه 109-118]
 • محاط‌شدگی