روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (JIP) - فرایند پذیرش مقالات