اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

شعله امیری

روان‌شناسی استاد دانشگاه اصفهان

s.amiriedu.ui.ac.ir

محمدعلی بشارت

روان‌شناسی بالینی استاد، دانشگاه تهران

besharatut.ac.ir

ورن تورنگیت

روان‌شناسی اجتماعی استاد، دانشگاه کارلتون کانادا

warren-thorngatecarlton.ca

محمدکریم خداپناهی

روان‌شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m_khodapanahisbu.ac.ir

شهلا پاکدامن

دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

pakdaman.shahlagmail.com

صبا صفدر

روان‌شناسی اجتماعی استاد، دانشگاه گوئلف کانادا

ssafdaruoguelph.ca

مسعود غلامعلی لواسانی

دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

lavasaniut.ac.ir

رضا کرمی نوری

روان‌شناسی استاد، دانشگاه اوربرو، سوید

reza.kormi-nourioru.se

شیرین کوشکی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

shirin_kooshkiyahoo.com

محمود منصور

روان‌شناسی ژنتیک استاد، دانشگاه تهران

irpsychoscienceyahoo.com

محترم نعمت طاوسی

روان شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-جنوب

nemattavousiyahoo.com

فریده یوسفی

دانشیار روان شناسی دانشگاه شیراز

yousefishiraz.ac.ir

مدیر مسئول

محترم نعمت‌طاوسی

روان‌شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

m_nemattavousiazad.ac.ir
0000-0002-0184-0007

سردبیر

محمدکریم خداپناهی

روان‌شناسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

m-khodapanahisbu.ac.ir

مدیر داخلی

زهرا بناءطهرانی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mahbtehranigmail.com

دبیر تخصصی

زهرا بناءطهرانی

روان شناسی شخصیت مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی

mahbtehranigmail.com
88830666