راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 

 

لارم است نویسندگان محترم پیش از اقدام به ارسال مقاله راهنمای تدوین مقالات و ضوابط نگارش مقاله  فصلنامه را مطالعه نموده و با توجه به موارد ذکر شده اقدام به ثبت مقاله نمایند. در ضمن تکمیل و امضای فرم تعهد و فرم تعارض منافع و بارگذاری تصویر آن ضروری است.