اهداف و چشم انداز

فصلنامه روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ایرانی یک نشریه علمی پژوهشی و کاربردی است که برای شناساندن روان‎شناسی علمی در دو دامنه بنیادی و به کاربسته تلاش می‎کند.

فصلنامه روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ایرانی از مقاله‎های بدیع نظری و تجربی در قلمروهای روان‎شناسی تحول بهنجار و مرضی، تحول اجتماعی، شناختی، عاطفی و همچنین تحول فردی (خود، هویت و شخصیت) در مقاطع مختلف زندگی از کودکی تا سالمندی استقبال می‎کند. ...