دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، تابستان 1399 

علمی پژوهشی

1. نقش واسطه ای هویت اخلاقی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی

صفحه 351-364

امیرعباس فاتحی؛ فریده یوسفی؛ علی اصغر ملکی زاده


6. مهار روان شناختی والدین: پیش بینی مسئولیت پذیری شخصی و سرزندگی تحصیلی

صفحه 411-423

حمیدرضا جوکار؛ محبوبه فولادچنگ؛ محمدرئوف انجم شعاع


7. سرمایه های تحولی درونی و بیرونی و بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای پایستگی تحصیلی

صفحه 426-436

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده


نگاهی تحلیلی-انتقادی بر مفاهیم روان‌شناختی

10. هم‌ابتلایی، همایندی و همسانی: وجه تمایز سه اصطلاح مشابه

صفحه 451-453

پوریا حیدری؛ آتنا منصوری