دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، بهار 1399 

علمی پژوهشی

1. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسطه ای حرمت خود

صفحه 251-262

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی


آزمون روانی

9. مقیاس محق ‌پنداری تحصیلی: روش اجرا و نمره ‌گذاری

صفحه 342-344

مینا مهبد؛ محبوبه فولادچنگ