دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، تابستان 1396، صفحه 339-436 (تابستان 1396) 
6. تحلیل عاملی تأییدی و اعتباریابی سیاهه خودنظم‎جویی نوجوانان

صفحه 395-406

سرور سام دلیری؛ لیلی پناغی؛ ایرج مختارنیا؛ پریسا سادات سید موسوی