دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1383 
1. جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی

صفحه 1-19

پریرخ دادستان؛ محسن حق بین؛ سعیده بزازیان؛ محمدرضا حسنزاده توکلی


6. بررسی جداسازی پردازش اطلاعات در حافظة عملی و کلامی

صفحه 66-78

رضا کرمی نوری؛ اولا - بریت برامدال؛ لارس گوران نیلسون


چکیده پژوهشهای روان شناختی

8. معرفی پژوهشها در قلمرو روانشناسی بالینی و مشاوره

صفحه 80-82

جمیله کلانتری خاندانی