دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1384 
5. کاربران اینترنت و افسردگی

صفحه 131-136

شعله نمازی؛ سیدمحمد موسوی؛ آرش صیدآبادی


7. مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران

صفحه 155-166

سیدحسین سلیمی؛ سیدمحمود میرزمانی؛ رضا کرمی‌نیا؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ ماریا کالیاس


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی سلامت

صفحه 171-174

مریم بیات


بررسی کتاب

11. روانشناختی مختصر اسدورو

صفحه 175-177

محمد تقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 178-179

جمیله کلانتری خاندانی