دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، بهار 1385 
5. نقش رگه‌های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علّی

صفحه 219-235

امید شکری؛ پروین کدیور؛ ولی‌الله فرزاد؛ علی‌اکبر سنگری؛ زیبا غنایی


6. تدارک یک فرایند به منظور برگردان مفهومی برنامه‌های روانی ـ تربیتی

صفحه 250-262

مری هیگسان؛ ماریا کسینتی؛ ایون فانگ؛ روی لوب؛ تد کوآن؛ هند صب؛ ماریا صبری


چکیده پژوهشهای روان شناختی

9. چکیده پژوهشهای روانشناسی کاربردی

صفحه 267-270

زهره صیادپور


بررسی کتاب

10. اسطورة روان تحلیل‌گری

صفحه 271-272

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 273-274

جمیله کلانتری خاندانی