دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1385 
4. بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع

صفحه 35-51

محسن جوشن‌لو؛ مسعود نصرت‌آبادی؛ رضا رستمی


چکیده پژوهشهای روان شناختی

9. هنر درمانگری

صفحه 76-79

زهره صیادپور


بررسی کتاب

10. خوان خوشبختی

صفحه 80-83

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 84-85

جمیله کلانتری خاندانی