دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1385 
4. آیا افراد کمرو فاقد مهارتهای ارتباطی‌اند؟

صفحه 123-135

مسعود حسین چاری؛ محمدآقا دلاور پور


7. روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

صفحه 157-168

علی احمدی ازغندی؛ سید حسن تقوی؛ فرزام فراست معمار؛ آزاده ابوالحسنی


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی سلامت

صفحه 173-176

مریم بیات


بررسی کتاب

11. روانشناختی مختصر اسدورو

صفحه 177-179

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 180-181

جمیله کلانتری خاندانی