دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، بهار 1386 
1. اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

صفحه 189-208

پریرخ دادستان؛ مرضیه حاجی‌زادگان؛ احمد علی‌پور؛ علی عسگری


5. نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

صفحه 249-257

امید شکری؛ پروین کدیور؛ زهره دانشورپور


6. اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

صفحه 259-265

علی اصغر بیانی؛ عاشور محمد کوچکی؛ حسنیه گودرزی


مروری بر پژوهش ها

8. روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

صفحه 268-272

علی عسکری


چکیده پژوهشهای روان شناختی

9. هیجان

صفحه 273-276

زهره صیادپور


بررسی کتاب

10. پارادایم کیفی

صفحه 277-279

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 280-282

جمیله کلانتری خاندانی