دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، تابستان 1386 
5. اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI)

صفحه 333-345

محسن گل پرور؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ پرویز صباحی


6. سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی

صفحه 347-353

علیرضا رجایی؛ مهدی نیری؛ شیرین صداقتی


مروری بر پژوهش ها

9. روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

صفحه 367-370

علی عسکری


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. روان‌شناسی خانواده

صفحه 371-372

زهره صیاد پور


بررسی کتاب

11. یک عمر دستیافت

صفحه 373-375

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 376-376

جمیله کلانتری خاندانی