دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1386 
1. ارتباط بین باورها و نشانه‌های اختلالهای خوردن

صفحه 3-12

سمیه بابائی؛ محمدکریم خداپناهی؛ بهرام صالح صدقپور


4. تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین

صفحه 43-52

زهرا عارف نسب؛ چنگیز رحیمی؛ نوراله محمدی؛ عبدالرضا بابا محمودی


سخن سردبیر

8. چهارمین سال

صفحه 129-129

پریرخ دادستان


مروری بر پژوهش ها

9. روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

صفحه 130-133

علی عسگری


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. روان‌شناسی صنعتی - سازمانی

صفحه 134-135

زهره صیادپور


بررسی کتاب

11. شعر و کودکی

صفحه 136-138

منصوره نیکوگفتار


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 139-139

جمیله کلانتری خاندانی