دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، تابستان 1388 
2. خشم در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه

صفحه 279-295

محسن شکوهی ‌یکتا؛ نیره زمانی؛ جواد پورکریمی؛ اکرم پرند


4. شبکه‌های عصبی مصنوعی : مدلی برای پیش‌بینی

صفحه 307-321

حسین پور شهریار؛ کاظم طباطبایی؛ محمدکریم خداپناهی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ ثریا خفری


5. سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان

صفحه 323-333

سیدعبدالوهاب سماوی؛ مسعود حسین چاری


6. اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان

صفحه 333-342

زهرا صرامی؛ شعله امیری؛ حمید طاهرنشاط دوست؛ حسین مولوی


سخن سردبیر

8. توهم یا واقعیت؟

صفحه 351-353

پریرخ دادستان


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. خانواده و سلامت

صفحه 354-355

جمیله صیادپور


بررسی کتاب

11. گشتالت درمانگری

صفحه 356-357

محمد تقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 358-358

جمیله کلانتری خاندانی