دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، بهار 1394، صفحه 229-333 
1. تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان

صفحه 229-246

نغمه تقوی؛ پرویز آزاد فلاح؛ فرشته موتابی؛ ابراهیم طلایی