پیش‌بینی عملکرد خانواده براساس استحکام من و وضعیت هویت زوجین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد خانواده درمانی دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادگروه روانشناسی بالینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

موضوعات