نقش اضطراب و اجتناب دلبستگی در نظریه ذهن و حافظه شرح حال

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه روان‎شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

موضوعات