هم‌ابتلایی، همایندی و همسانی: وجه تمایز سه اصطلاح مشابه

نوع مقاله : نگاهی تحلیلی-انتقادی بر مفاهیم روان‌شناختی

نویسندگان

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


Matsumoto, D. (Ed.). (2009). The Cambridge dictionary of psychology. Cambridge University Press.
Strakowski, S., & Nelson, E. (2015). Illness comorbidity and co-occurrence with depressive disorders. In 
Major
depressive disorder (pp. 23-29). New York: Oxford University Press.
Tyrer, P. (2017). Comorbidity, consanguinity and co-occurrence. 
BJPsych Advances, 23(3), 167-168. VandenBos, G. R. (Ed.). (2013). APA dictionary of clinical psychology. American Psychological Association. VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). APA dictionary of psychology (2nd ed.). American Psychological Association.