مقیاس ترس از صمیمیت: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری

نوع مقاله: آزمون روانی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران