کارآمدی آموزش چند مولفه ای دیکته نویسی در اختلال یادگیری اختصاصی دیکته: طرح آزمایشی تک آزمودنی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

نارساخوانی یا آسیب واژگانی اختلالی است که خواندن و دیکته را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اگرچه دیکته ضعیف اغلب به‌عنوان شاخص نارسا خوانی توصیف می‌شود. توجه پژوهشگران عمدتاً به مداخلات به‌موقع در خواندن معطوف شده و تأکید قابل مقایسه و برابر بر مداخلات به‌موقع در دیکته مورد غفلت قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی کارآمدی یک آموزش چندمؤلفه‌ایِ دیکته در 4 دانش‌آموزِ دارای اختلال یادگیری ویژه در یک طرح تک‌آزمودنیِ ABAبود. آموزش در قالب 12 جلسه ارائه شد و داده‌ها با استفاده از تحلیل دیداری و روش‌های کمّی با بهره‌گیری از نرم‌افزار Rتحلیل شد. تحلیل ناهمپوشانیِ همه جفت‌ها (NAP)، افزایش معنادار در عملکرد دیکته 4 شرکت‌کننده نسبت به خط پایه را نشان داد. همچنین، یافته‌ها کاهش معناداری در عملکرد شرکت‌کنندگان بین مرحله مداخله و مرحله بازگشتی را نشان ندادند. به نظر می‌رسد یافته‌های این پژوهش پیشرو، نویدبخش ارائه روی‌آوردی چندمؤلفه‌ای به درمانِ نقص چندمؤلفه‌ای در اختلال یادگیری ویژه باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات